http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง น้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พุทธศักราช  ๒๕๕๕

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖“รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาไทยสู่อาเซียน”

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ และไม่ประมาท

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมรณรงค์ป้องกัน  และเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมปลูกป่าคืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรสามเณร

เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือข่าย “คนรักษ์คลองท่าเลา”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในวันที่ ๓ – ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
เทศบาลเมืองทุ่งสง รณรงค์ลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ อบายมุข
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญสาวงามร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา “ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอชิญตรวจสุขภาพเพื่อสร้างเสริมและป้องกันภัยสุขภาพ ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการประกวด “อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ ประจำปี ๒๕๕๕
ชาวอำเภอทุ่งสง และเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง  และน้ำท่วมอำเภอทุ่งสง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำควนกรดอำเภอทุ่งสง  ๔๗.๗  ล้านบาท  โครงการการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอทุ่งสง  โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง  ๘๓๒.๑๕  ล้านบาท
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง “ฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐ ปี  เทิดพระเกียรติ  ๘๐  พรรษามหาราชินี”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  พ.ศ. ๒๕๕๘"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (One Vision, One Identity, One Community)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันแบดมินตันรุ่นยุวชน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป “KUMPOO  THUNGSONG  OPEN  ๒๐๑๒” ครั้งที่  ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง และเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ ประสบความสำเร็จ รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมประจำปี 2555
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ ๑๐ โรคอันตรายในฤดูฝน
เทศบาลเมืองทุ่งสง รณรงค์แจ้งเบาะแสการใช้แรงงานเด็กโดยไม่เป็นธรรม
เทศบาลเมืองทุ่งสง รณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วม “แยกขยะ รับคูปอง ลุ้นของรางวัล”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา  เฉลิมฉลองแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ความสำเร็จจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น”  ระดับภาคใต้  ครั้งที่  ๘ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ให้ความรู้รับมือโรคมือ  เท้า  ปาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการ “แยกขยะ  รับคูปอง  ลุ้นของรางวัล”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  โครงการประกวดการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น  ระดับเขต  ประจำปี  ๒๕๕๕ (MOPH: MoAc  Rabies  Awards 2011)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ดำเนินโครงการนำร่องก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
ทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับรางวัล จากโครงการประกวด “ อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่  ประจำปี  ๒๕๕๔”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “มหกรรมนิทรรศการวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓”  
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือช่วยสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญสาวงาม และหนูน้อยที่มีความสามารถร่วมประกวด นางสงกรานต์ และหนูน้อยสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาสงกรานต์  งานบุญเดือนห้า  เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
อีกความสำเร็จ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง รางวัลเกียรติภูมิแห่งท้องถิ่นคว้ารางวัล  ๓ ปีซ้อน  รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เทศบาลภาคใต้ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  ๒๕๕๔ ได้เงินสนับสนุนการพัฒนาทุ่งสง ๓ ล้านบาท (สามล้านบาท)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้าร้ายแรง แต่ป้องกันได้
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินปฏิบัติราชการและวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี  ๒๕๕๕  “กินฟรีขนมจีนทุกร้าน”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕ “สามัคคี  มีความรู้  คู่ปัญญา  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี”