โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

 
เดือนตุลาคม 2563

- ิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- โครงการประชุมประชาคมเมืองุท่งสงเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2

- ระเมินผลความพึงพอใจ หลาดชุมทางทุ่งสง

 
เดือนพฤศจิกายน 2563

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

- โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ

- โครงการพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนธันวาคม 2563

- โครงการกิจกรรมเชิดชูบูชาในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ประจำปี 2563

- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8(ปีที่ 31) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้

- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8(ปีที่ 31) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564

 
เดือนมกราคม 2564

- โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง "กิจกรรมงานเฉลิมฉลองเทศบาลปีใหม่เมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

- โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการทำงานในที่แสงสว่างไม่เพียงพอของสำนักงานภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ประเมินผลการคัดแยกขยะของพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564

- โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคประจำปี 2564

- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2564

- โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานรักษาความสะอาดและสมาชิกคัดแยกขยะ ประจำปี 2564

- โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนมีนาคม 2564

- โครงการศึกษาการใช้สารกันราในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ครงการศึกษาการใช้สารบอแรกซ์ในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการศึกษาการใช้สารฟอกขาวในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการศึกษาการใช้สารฟอร์มาลีนในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564

 
เดือนเมษายน 2564

- โครงการจ้างเหมาดำเนินรายการทางสถานีจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

- โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564

- โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน(HAS) ประจำปี 2564

 
เดือนพฤษภาคม 2564

- โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

- การรับตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประเมินผลการคัดแยกขยะของพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

- กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนมิถุนายน 2564

- โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น กิจกรรม เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬายกน้ำหนัก

- โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการจ้างเหมายามรักษาการณ์สถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ