ขี้เหล็กหวาน เขลียง เจตมูลเพลิง ชะมวงทราย
ดอกปลายข้าวสาร ดอกยายกลั้ง ถั่วเล เถาคัน
นมสวรรค์ ผักคราดหัวแหวน ผักหวานช้าง ผีหน่าย
ย่านนาง ส้มป่อย ส้มปูน หมากหมก
หันเถา หมหนาม หมหัด หมหิน
หมอุทัย ออบแอบ เอื้องน้ำ