http://www.tungsong.com

 

โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561| 2562 | 2563 | 2564 | 2565

 
โครงการที่สำคัญประจำปี 2560

กันยายน 2560

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง "กิจกรรมสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง"
โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง
โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบหระมาณ 2560

สิงหาคม 2560

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ.2560
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน(ยว. อปพร.) ประจำปี 2560 กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน(ยว. อปพร.)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ศาสตร์พระมหากษัตริย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

กรกฎาคม 2560

โครงการจัดฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน(การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่อง ชุมชนประชาอุทิศ
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โครงการการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปี 2560 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

มิถุนายน 2560

โครงการอบรมด้านการประเมินผล(อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2559 และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 2560)
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และมิสเตอร์เตือนภัย ประจำปี 2560 กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และมิสเตอร์เตือนภัย
โครงการปล่อยปลา เก็บขยะ ดับบ้าน ต้าน 3 โรค
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560

พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเกณฑ์ชี้วัดด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผุ้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการพัฒนาและส่งเสิรมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง กิจกรรมจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ประจำปี 2560

เมษายน 2560

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยโรงเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสู่ครอบครัวมีสุข
โครงการบรรพชาสมเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล

มีนาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนะศึกษาดูงาน(กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพาณิชยศาสตร์)
โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560
โครงการพลิกถุงพลิกโลก(ติดตามผลการดำเนินโครงการและชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 2)
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำประปาในชุมชน ประปาดื่มได้ ประปาหยอดเหรียญและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560
โครงการสานสายใย(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอบรมประเมินคัดกรองด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน
โครงการส่งเสริมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพงานรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะ
โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการทำงานในที่แสงสว่างไม่เพียงพอของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการเทศบาลเมืองทุ่งสง ประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน)

มกราคม 2560

โครงการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยโรงเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสู่ครอบครัวมีสุข
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ธันวาคม 2559

โครงการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร สวรรคต
โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2560
โครงการเทศบาลเมืองทุ่งสง ประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ
โครงการค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง ปี3
โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ประจำปี 2560

พฤศจิกายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติแนวใหม่ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะของงาน(ระบบแท่ง)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน"
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2560
โครงการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการ และร่วมทบทวนแผนชุมชน ครั้งที่ 1/2560
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทือกเขานครศรีธรรมราช(เขาหลวง)

ตุลาคม 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการ การจัดงานประเพณีชักพระประจำปี 2559
โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)
โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น(กิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ) ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(กิจกรรมประเพณีวันสารทไทย) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ