http://www.tungsong.com

 

โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561| 2562 | 2563 | 2564 | 2565

 
โครงการที่สำคัญประจำปี 2559
 
โครงการอาหารวิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ ตลดโต้รุ้ง เทศบาลเมืองท่งสง
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานรักษาความสะอาดคัดแยกขยะ
โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2556
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อส่งเสริมหลักธรรมภิบาลที่ดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
โครงการด้านประเมินผล (คำรับรองปฏิบัติราชการ) 2559
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
โครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการการจัดงานสงกรานต์ 2559
โครงการแอโรบิคแดนซ์ พิชิตหุ่นเฟิร์ม ร่างกายแข็งแรง
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โครงการอบรมเพื่อความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
โครงการรวมพลรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ชุมชนหมู่บ้านโดมทอง ประจำปี 2559
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือด ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558
โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์
โครงการประชุมประชาคม 2559
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกาแห่งชาติ นครศรีธรรมราชเกมส์
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 นครศรีธรรมราชเกมส์

โครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559