โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565

ประจำปีงบประมาณ 2562

 
เดือนพฤศจิกายน 2561

- กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และการกุศล "ชุมทางทุ่งสง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน 3 คณะ

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 เทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนธันวาคม 2561

- โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ประจำปี 2562

- โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปี 2562

- โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน(HAS) ประจำปี 2562

- โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสงค่ายเด็กรักษ์ในเมือง ปี5

- โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4 ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร

 
เดือนมกราคม 2562

- โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะนำโรค(จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลกำจัดหนูและแมลงสาบ)

- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2562

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

- โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง-นาบอน ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2562

- โครงการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการและร่วมทบทวนแผนชุมชน ครั้งที่ 1/2562

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

- โครงการจัดงานสำคัญทางพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา)

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(กิจกรรมอบรม PLC)

 
เดือนมีนาคม 2562

- โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคคิดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2562

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

- โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันโรคกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานเก็บขนขยะและสามาชิกคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562

 
เดือนเมษายน 2562

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

- โครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG

- โครงการจัดงานวันเทศบาล

 
เดือนพฤษภาคม 2562

- กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2562

- โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5 ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ

 

เดือนมิถุนายน 2562

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

- โครงการโรงเรียน ปลอดลูกน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

- โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 "ชุมทางวิชาการ"

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนกรกฎาคม 2562

- โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจำปี 2562

- โครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี 2562

- โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง

- กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร

- กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)

 
เดือนสิงหาคม 2562

- โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง "กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก"

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว

- โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562

- โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2563

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

 
เดือนกันยายน 2562

- โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน(ยุว อปพร.) ประจำปี 2562

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2562

- โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562

- โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองทุ่งสง