http://www.tungsong.com

 

โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559| 2560| 2561| 2562 | 2563 | 2564 | 2565

 
โครงการที่สำคัญประจำปี 2558
 
     
โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจปี 2558
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในชุมชน
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 24 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด
โครงการน้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มปลอดภัยด้วยการรณรงค์และตรวจตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการรวมพลังขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการสานสายใย ด้วยใจอาสา

โครงการทัศนธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่1/2558

โครงการการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง กิจกรรมจัดงาน เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” สายใยวัฒนธรรมสู่อาเซียน

โครงการรวมพลรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นกิจกรรม การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน  ประจำปี 2558
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

โครงการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 และจัดทำคำรับรอการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 2558)

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ : งานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร (กศน.อำเภอเมืองกระบี่ เข้าค่ายวิชาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน )

กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการเผยแพร่บทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินและความรู้ทางการเงินแก่หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร ผู้นำชุมชน และเครือข่ายวิทยุชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อซ้อมแผนสาธารณภัยตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
โครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี
โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสงกิจกรรมรวมพลเครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง (คลองตม) ประจปี 2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนยุทธศาสตร์
โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558
โครงการชุมชนไร้ถัง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมพระชนมายุครบ 5 รอบ เนื่องในวันหัวใจโลก

โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมเฉลิมพะเกียรติ รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา