http://www.tungsong.com

 

โครงการปี 2556 | 2557 | 2558| 2559| 2560| 2561| 2562 | 2563 | 2564 | 2565

 
โครงการที่สำคัญประจำปี 2556
 
โครงการออกกำลังกายรณรงค์และป้องกันโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ
 
โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
 
โครงการรวมพลคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด ร่วมสร้างเมืองสีขาว
 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง
 
กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 1)
 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพงานรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่น (การแข่งขัน”วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556)

โครงการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2556 และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่น (การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 )

โครงการการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

โครงการเมืองสีขาวหัวใจสีเขียว
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อ.ทุ่งสงแบบบูรณาการ
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
โครงการผนึกพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการตรวจตาต้อกระจกฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพฯ
โครงการบรรพชาสามเณรฯ