โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561| 2562 | 2563 | 2564 | 2565

ประจำปีงบประมาณ 2561

 
 
เดือนตุลาคม 2560

- กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งานบริการ : งานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

- กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร  ประจำปีงบประมาณ 2561

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGS)

 
เดือนพฤศจิกายน 2560

- โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมอบรมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ประจำปี 2561

- โครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำ

 
เดือนธันวาคม 2560

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล

- โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" เทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน(HAS)

- ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 Sustainable  Development  Goals (SDGs)

- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2561

- โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" เทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนมกราคม 2561

- โครงการส่งเสริมสุขภาพในผู้ประกอบการขายผักและผลไม้

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองทุ่งสง

- ครงการกำจัดเหา เบาหัว

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2561

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมองรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

- โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันโรคกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานเก็บขนขยะและสมาชิกคัดแยกขยะ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน

 
เดือนมีนาคม 2561

- โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซื้อ (กิจกรรมตลาดประชารัฐเทศบาลเมืองทุ่งสง)

- โครงการจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะนำโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลกำจัดหนูและแมลงสบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
เดือนเมษายน 2561

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

 
เดือนพฤษภาคม 2561

- โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาล : กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3 ติดตามงานการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กร ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนมิถุนายน 2561

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2561

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 4 ติดตามงานการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

- ายงานผลการดำเนินงานโครงการศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2561 และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 2561)

 
เดือนสิงหาคม 2561

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาล : กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 5 ติดตามงานการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

- รายงานผลการดำเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการปลอดเหา เบาหัว ปีการศึกษา 2561 (เทอมที่ 1)

- ครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561

 
เดือนพฤศจิกายน 2561

- กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และการกุศล "ชุมทางทุ่งสง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง-นาบอน  ตำบาลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง คร้งที่ 1/2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน 3 คณะ

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 เทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง"