http://www.tungsong.com

 

โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559| 2560| 2561| 2562 | 2563 | 2564 | 2565

 
โครงการที่สำคัญประจำปี 2557
 
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดเพื่อยกระดับผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
โครงการการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557  
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง (กิจกรรมค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง ครั้งที่ 1)  
โครงการอบรมวิชาการ ทัศนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่น (การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคลา” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจปี 2557 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้)  
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจปี 2557  
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557  
โครงการส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2557 “ลิกอร์เกมส์”)  
โครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสร้างฝ่ายมีชีวิตในเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง  
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจปี 2557  
โครงการการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  
กิจกรรมประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน  
รวมพลคนออกกำลังกาย ต้านยาเสพติด "ร่วมสร้างเมืองสีขาว"  
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
โครงการส้วมดี ชีวีสุขสันต์  
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.)  
โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย 2557  
โครงการเครือข่ายอาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
โครงการส้วมดี ชีวีสุขสันต์  
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.)  
โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย 2557  
โครงการเครือข่ายอาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง(อสม.) ประจำปี 2557  
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำ 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557  
โครงการการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง กิจกรรมจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์"  
โครงการจัดระเบียบรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ปราศจากการปนเปื้อน  
โครงการสำรวจ จปฐ.ประจำปี 2557  
โครงการส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556  "ชลเกมส์"  
โครงการจัดระเบียบรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน กิจกรรมตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่  
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557  
โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  
 กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 4)