http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2563

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิริธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิริธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิริธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิริธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิริธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
  2564 2563 2562 2561

2560

2559    

2558

2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550