http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2550

 
       
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2550 วันที่ 27 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2550 วันที่ 27 ธันวาคม 2550 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550  วันที่ 11 กันยายน 2550 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2550  วันที่ 6 กันยายน 2550

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มต้นประชุสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ. 2554 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดไฟล์
       
  2558 2559

2560

2561 2562 2563  

2550

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557