http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2558

 
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2558 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2559
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
   
  2564 2563 2562

2561

2560 2559    

2558

2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550