http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2551

 
       
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญสมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
1.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551
2.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551
3.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรองรายงานการประชุมฯดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรองรายงานการประชุมฯดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดไฟล์
       
  2558 2559

2560

2561 2562 2563 2564

2550

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557