http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2555

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.45 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ.2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2555 สมัยแรกและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
       
2564 2563 2562

2561

2560 2559 2558  

2557

2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550