http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2560

 
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 22 พฤกษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
  2564 2563 2562

2561

2560 2559    

2558

2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550