http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2556

 
       
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 2556 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดไฟล์
       
2564 2563 2562

2561

2560 2559 2558  

2557

2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550