http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2559

 
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2560
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
   
  2564 2563 2562

2561

2560 2559    

2558

2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550