http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2557

 
       
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2557 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 2557 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์
       
2564 2563 2562

2561

2560 2559 2558  

2557

2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550