http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2554

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2554 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2554 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554 วันจันทร์ที่ 19  กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน แล้ว ส่วนการกำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปีพ.ศ. 2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 7 ครั้ง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ. 2553 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2554 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
       
  2558 2559

2560

2561 2562 2563 2564

2550

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557