http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2552

 
       
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552  ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 ในเดือนสิงหาคม 2552 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งได้รับรองจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดไฟล์
       
  2558 2559

2560

2561 2562 2563 2564

2550

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557