โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565

ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เดือนตุลาคม 2562

- โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562

- กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) และวันปิยะมหาราช

- โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง

- กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนพฤศจิกายน 2562

- โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรมจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 "เมืองชุมพรเกมส์"

- กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระพรหมและพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

- กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 
เดือนธันวาคม 2562

- โครงการสร้างจิตสำนึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ประจำปี 2563

- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2563

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลประจำปี 2563)

- โครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน 3 โรค ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เดือนมกราคม 2563

- โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน(HAS) ประจำปี 2563

- โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง กิจกรรม ค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง ปี6

- โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

- โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง-นาบอน

- โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค หลาดชุมทางทุ่งสงและตลาดนัดประชารัฐ ธกส. ประจำปี 2563

- โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมการขับเคลื่อน เทศบาลเมืองทุ่งสง สู่เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

- โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานเก็บขนขยะและสมาชิกคัดแยกขยะ ประจำปี 2563

- โครงการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นรับทราบปัญหาและความต้องการ และร่วมทบทวนแผนชุมชน ครั้งที่ 1/2563

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0"

 
เดือนมีนาคม 2563

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2/2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 3/2563

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ประจำปีงบประมาณ 2563

- โครงการคัดกรองและตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563

- โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

 
เดือนเมษายน 2563

- โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(การอบรม ครั้งที่1)

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม การพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เดือนพฤษภาคม 2563

- ิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ประเมินผลความพึงพอใจ(ประชาชน/ผู้บริโภค/นักเดินทาง/นักท่องเที่ยว) หลาดชุมทางทุ่งสง

- ประเมินผลการคัดแยกขยะของพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ประเมินผลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

- กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร

 
เดือนมิถุนายน 2563

- ครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0"

- โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองทุ่งสง(การประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

 
เดือนกรกฎาคม 2563

- ครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(การอบรม ครั้งที่2)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองทุ่งสง(การประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563/ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3)

 
เดือนสิงหาคม 2563

- ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Excel 2019 อย่างง่าย เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ"

- ครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

- โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2564

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

 
เดือนกันยายน 2563

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง กิจกรรม "การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ทุ่งสงเมาเท่นไบต์ครอสคันทรี" ครั้งที่ 1 Thungsong Mtb Cross Country

- โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองทุ่งสง(การประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563)

- โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน(ชุมชน) ในพระราชประสงค์