โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เดือนตุลาคม 2562

- โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562

- กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) และวันปิยะมหาราช

- โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง

- กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เดือนพฤศจิกายน 2562

- โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กิจกรรมจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 "เมืองชุมพรเกมส์"

- กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระพรหมและพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

- กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 
เดือนธันวาคม 2562

- โครงการสร้างจิตสำนึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ประจำปี 2563

- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2563

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลประจำปี 2563)

- โครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน 3 โรค ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เดือนมกราคม 2563

- โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน(HAS) ประจำปี 2563

- โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง กิจกรรม ค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง ปี6

- โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

- โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ถนนวัฒนธรรมทุ่งสง-นาบอน

- โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค หลาดชุมทางทุ่งสงและตลาดนัดประชารัฐ ธกส. ประจำปี 2563

- โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมการขับเคลื่อน เทศบาลเมืองทุ่งสง สู่เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

- โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานเก็บขนขยะและสมาชิกคัดแยกขยะ ประจำปี 2563

- โครงการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นรับทราบปัญหาและความต้องการ และร่วมทบทวนแผนชุมชน ครั้งที่ 1/2563

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0"

 
เดือนมีนาคม 2563

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2/2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ 3/2563

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ประจำปีงบประมาณ 2563

- โครงการคัดกรองและตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563

- โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563