www.tungsong.com
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหาที่สำคัญและข้อจำกัดของอำเภอ
การเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การเร่งขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
การเร่งรัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม

                                        ทุ่งสงวันนี้

                                       

                     อำเภอทุ่งสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 12 อบต.108 หมู่บ้าน
                     1 เทศบาลตำบล มีพื้นที่ประมาณ 802.977 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
                     501,860.02 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 146,559 คน เป็นชาย 74,266 คน หญิง
                     72,293 คน มีจำนวนครัวเรือน 37,246 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ ่
                      ประกอบอาชีทำสวนยางพารา สวนผลไม้ รับจ้างทำนา จากการสำรวข้อมูล                      
                     ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ปรากฏว่าประชากรมีราย
                     ได้ประมาณ 19,589 บาทต่อคนต่อปี

                                             

  
[ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ] [ พระโพธิ์สัตว์กวนอิม ] [ สวนสาธารณบ้านในหวัง ] [ถ้ำตลอด]

 [ กลับสู่หน้าอำเภอ ]

ข้อมูลตำบล : ชะมาย / หนองหงส์ / ควนกรด / นาไม้ไผ่ / นาหลวงเสน
เขาโร / กะปาง / ที่วัง / น้ำตก / ถ้ำใหญ่ / นาโพธิ์ / เขาขาว