www.tungsong.com
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหาที่สำคัญและข้อจำกัดของอำเภอ
การเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การเร่งขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
   การเร่งรัดขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - อำเภอทุ่งสง มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนี้
1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง
  -  รับผิดชอบพื้นที่ 8 ตำบล 1 เทศบาล
-  มีกำลังเจ้าหน้าที่ 220 นาย
  2. สถานีตำรวจภูธรตำบลกะปาง
-  รับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบล
  -  มีกำลังเจ้าหน้าที่ 56 นาย
3. ที่ทำการปกครองอำเภอ มีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฯ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
  -  รับผิดชอบพื้นที่ 12 ตำบล 108 หมู่บ้าน
-  มีกำลังผู้ปกครองท้องที่ 460 คน
  4. อาสาสมัคร
4.1 ในความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอ
       -  สมาชิก อส. จำนวน 19 คน
     -  สมาชิก อปพร.617 นาย
  4.2 ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร
     -  สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม จำนวน 842 คน
 
การปฏิบัติงานของฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครอง และอาสาสมัตรฯ ในการเร่งรัดขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2543- ธันวาคม 2543
1. จัดกำลังสายตรวจตำรวจ ทั้งสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเดินเท้า ตลอดจนสายตรวจตำบลประจำตำบลต่าง ๆ ออกตรวจพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรวมกำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิด อส.สมาชิก อปพร.ในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม และปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด
2. การระดมกำลัง เพื่อป้องกันและกวาดล้างอาชญากรรม
  -  มีการระดมกำลังเพื่อป้องกันและกวาดล้างอาชญากรรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนและหลังการเลือกตั้ง
3. การฝึกอมรม และมวลชนสัมพันธ์
  -  ในรอบปี 2543 ได้ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม 1 รุ่น สมาชิก 120 คน
-  ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ทุกวันที่ 8 และ16 ของเดือน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่
  -  จัดประชุมมวลชนสัมพันธ์ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมาย
-  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท
  4. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูล และร่วมพิจารณาหาแนวทาง มาตรการในหารป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน ให้ช่วยสอดส่อง ดูแลป้องกันการก่ออาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมให้ความร่วมมือ ประสานการปฏิบัติกับทางฝ่ายตำรวจ
 
สถิติผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม 2543- ธันวาคม 2543 ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง และสถานีตำรวจภูธรตำบลกะปาง
1. คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ (ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,ปล้นทรัพย์,ชิงทรัพย์,ลักพาเรียกค่าไถ่ และวางเพลิง)
  -  ได้รับแจ้ง 38 ราย จับกุมได้ 20 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงปีก่อน 3 ราย และจับกุมคดีค้างเก่าได้ 18 ราย
2. คดีชีวิต ร่างกายและเพศ (ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา,ทำให้ตายโดยประมาทพยายามฆ่า,ทำร้ายร่างกาย และข่มขืนกระทำชำเรา)
  -  ได้รับแจ้ง 120 ราย จับกุมได้ 64 รายเพิ่มขึ้นจากช่วงปีก่อน 15 ราย และจับกุมคดีค้างเก่า ได้ 29 ราย
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์,วิ่งราวทรัพย์,รีดเอาทรัพย์,กรรโชกทรัพย์,ชิงทรัพย์,ปล้นทรัพย์,รับของโจร,ทำให้เสียทรัพย์)
  -  ได้รับแจ้ง 179 ราย จับกุมได้ 64 รายเพิ่มขึ้นจากช่วงปีก่อน 7 ราย และจับกุมคดีค้างเก่าได้ 19 ราย
4. คดีน่าสนใจ (โจรกรรมรถ จยย.,โจรกรรมรถยนต์,โจรกรรมโค-กระบือ,โจรกรรมเครื่องมือเกษตร,ปล้นชิงรถยนต์โดยสาร,ชิงรถยนต์แท็กซี่,ข่มขืนและฆ่า,ลักพาเรียกค่าไถ่,ฉ้อโกง,ยักยอก))
  -  ได้รับแจ้ง 135 ราย จับกุมได้ 42 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงปีก่อน 19 ราย และจับกุมคดีค้างเก่าได้ 10 ราย
5. คดีรัฐเป็ยผู้เสียหาย(อาวุธปืน,การพนัน,ยาเสพติด,การค้าประเวณี,มีและเผยแพร่วัตถุลามก)
  -  ได้รับแจ้ง 769 ราย จับกุมได้ 1,250รายลดลงจากช่วงปีก่อน55 ราย และจับกุมคดีค้างเก่าได้ 1 ราย
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จำดำเนินการต่อไปในปี 2544
  1)   โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม จำนวน 1 รุ่น 150 คน
  2)   โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม จำนวน 1 รุ่น 150คน
  3)   โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 รุ่น 20 คน
  4)   โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครจราจร 1 รุ่น 50 คน
  5)   โครงการรณรงค์ป้องกันโจรกรรมรถทุกชนิด
  6)   โครงการ อส.สัมพันธ์
  7)   โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อลดอาชญากรรมและโจรผู้ร้าย
  8)   โครงการสนับสนุนขยายผลภารกิจของ อปพร.
  9)   โครงการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.

  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 
-
ปัญหาอุปสรรค
  1. กำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอเพียง
2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเท่าที่ควร
  3. ขาดแคลนยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติ
 
-
แนวทางแก้ไข
  1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม
2. ประสานสนธิกำลังกับทุกฝ่าย เพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ
  3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยานพาหนะและอื่น ๆ เพื่อขวัญ กำลังใจของผู้ปฏิบัติ