www.tungsong.com
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหาที่สำคัญและข้อจำกัดของอำเภอ
การเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การเร่งขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
  การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พุทธสักราช 2540
            ผลการดำเนินงาน การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มีดังนี้
       1. ดำเนินการโครงการชูธงเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีประชาคม กลุ่มแกนหลัก หมู่บ้านละ 10 คน รวม 108 หมู่บ้าน 1,080 คน เข้า รับ การประชุมชี้แจง นโยบายการเลือกตั้ง ความรู้เกี่ยว กับระบบการเมือง และสาธิตการลงคะแนน โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง ถ่ายทอดสดตลอดการประชุมชี้แจง
       2. เชิญประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนตามรัฐธรรมนูญใหม่ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งต่อไปได้
       3. ดำเนินการฝึกอบรมประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ดำเนินการโดย อบต. ทั้ง 12 อบต.
       4. ประสานความร่วมมือกับ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สว. และ สส. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการต่อไป
       1. ประสานความร่วมมือ กับ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งตาม รัฐธรรมนูญใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
       2. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ในที่ประชุมต่างๆ
     ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
       - ไม่มี