www.tungsong.com
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหาที่สำคัญและข้อจำกัดของอำเภอ
การเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การเร่งขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
  การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
            อำเภอทุ่งสง ได้มีคำสั่งอำเภอฯ ที่ 101/2543 จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะทำงานหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดอำเภอทุ่งสง โดยการผนึกกำลัง และความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภท อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งรวมกลุ่มพลังมวลชนในหมู่บ้าน เป็นประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
       ผลการดำเนินงานการเร่งรัดการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในช่วงเดือนมกราคม 2543 ธันวาคม 2543

       ด้านการป้องกัน
       1. จัดตั้งหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด และดำเนินการฝึกอบรมแกนนำ จำนวน 15 หมู่บ้าน
       2. รณรางค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันหราบหรามยาเสพติด ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยการ
           2.1 ประชาสันพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง และสถานีวิทยุ ตชด.
          2.2 บรรจุหลักสูตรยาเสพติด ในการฝึกอบรมหลัดสูตรต่างๆ
          2.3 ดำเนินการตามโครงการ โรงเรียนสีขาว
          2.4 จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณ โรงเรียนสีขาวและชุมชน
       3. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา โดยการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลทุกตำบล

       ด้านการปราบปราม
       1. จัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ออกสืบสวน หาข่าวสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางต่างๆ
       2. จัดทำประวัติบุคคล บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ค้ายาเสพติด หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
       3. สนธิกำลังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวาดล้างทุกชนิด
       4. สืบสวนหาข่าว แหล่ง ล่อซื้อเพื่อจับกุม สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด
       สถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง ในช่วงเดือนมกราคม 2543 - พฤศจิกายน 2543 ดังนี้
     จับกุมได้ 328 ราย ผู้ต้องหา 349 คน แยกเป็น
       - เฮโรอีน 7 ราย 8 คน ของกลาง 5.5 กรัม
       - มอร์ฟีน 3 ราย 3 คน
       - กัญชาแห้ง 14 ราย 15 คน ของกลาง 95.29 กรัม
       - พืชกระท่อม 4 ราย 4 คน
       - แอมเฟตามีน 288 ราย 307 คน ของกลาง 8,012 กรัม
       - สารระเหย 14 ราย 15 คน ของกลาง 95.29 กรัม
       ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
       1. จำนวนผู้รับการบริหารบำบัดรักษายาเสพติดที่โรง พยาบาลทุ่งสง ในรอบปีที่ผ่านมา (1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543) จำนวน 10 ราย จำแนกเป็นยาบ้า 8 ราย เฮโรอีน 2 ราย
       2. ส่งบุคคลากรเข้าอบรมการจัดค่ายบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำในการจัดค่ายฯ ในพื้นที่อำเภอ
       3. ดำเนินการจัดค่ายบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โลกใบใหม่) จัดโดยสหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 94 คน
       แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการต่อไป
       1.จัดตั้งหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด และดำเนินการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านฯ จำนวน 11 หมู่บ้าน
       2. จัดหาและรักษาแหล่งข่าวในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด และใช้สายลับล่อซื้อเพื่อจับกุมผู้ค้ามาดำเนินคดี ในพื้นที่ 12 ตำบล
       3. สนับสนุน อุปกรณ์กีฬา ให้กับศูนย์กีฬาตำบล เพื่อให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
       4. จัดค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา และสารเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสถานศึกษา
       ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
          ปัญหาอุปสรรค
       1.งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอ
       2. กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติน้อย
       3. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
          แนวทางแก้ไข
       1.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคราชการ/เอกชน
       2.สนธิกำลังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกับและปราบปรามอย่างจริงจัง