www.tungsong.com
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหาที่สำคัญและข้อจำกัดของอำเภอ
การเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การเร่งขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
  สภาพปัญหาที่สำคัญ และข้อจำกัดของอำเภอ
       สามารถแบ่งสภาพปัญหาในแต่ละด้าน สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ได้ดังนี้

  1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 ปัญหาสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
  สาเหตุ
       - ราษฎรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ต้อง เช่าที่ดินจากบุคคลอื่น
  แนวทางแก้ไข
       - รัฐต้องจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่เดือด ร้อนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีฐานะยากจน และขยัน

     1.2 ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์
  สาเหตุ
       - ราษฎรไม่มีที่ดินทำกิน จึงได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินที่เป็น เขตป่าสงวนแห่งชาติ, ที่สัมปทาน, ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์, ที่สาธารณะ ฯลฯ
       - เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปสำรวจพื้นที่ไม่ทั่วถึง
  แนวทางแก้ไข
       - ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่งสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหา และมีความต้องการ
       - รัฐออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรผู้เดือดร้อนโดย พิจารณาเป็นรายพื้นที่ตามสภาพความเหมาะสม

  2. ปัญหาผลผลิต รายได้ และการมีงานทำ
     2.1 ปัญหาไม่มีการทำการเกษตรฤดูแล้ง
  สาเหตุ
       - น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรฤดูแล้ง
  แนวทางแก้ไข
       - สร้างระบบชลประทานหรือสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
       - ส่งเสริมการทำการเกษตรโดยการปลูกพืชที่ทนกับความแห้งแล้ง

     2.2 ปัญหาไม่มีการประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน
  สาเหตุ
       - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
       - ไม่มีแหล่งรวบรวมผลผลิตในหมู่บ้าน
       - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
       - รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมหรือให้การส่งเสริมน้อย และไม่ทั่วถึง
  แนวทางแก้ไข
       - จัดตั้งศูนย์ศึกษางานพัฒนาอาชีพให้ความรู้เพื่อ ประกอบอาชีพและจัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตในหมู่บ้าน
       - จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

     2.3 ปัญหาการรวมตัวของเกษตรกร
  สาเหตุ
       - เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการรวมตัว
       - ขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม หรือทีม
  แนวทางแก้ไข
       - ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการทำงาน เป็นกลุ่มเป็นองค์กร
       - ให้เกษตรกรทุกคนทำกิจกรรมร่วมกัน และให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม
       - สร้างภาวะผู้นำ

     2.4 ปัญหาผลผลิตจากการทำนาตกต่ำ
  สาเหตุ
       - แมลงศัตรูพืชระบาด
       - เกษตรกรขาดความรู้ในด้านดารเพิ่มผลผลิต
       - ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
  แนวทางแก้ไข
       - สร้างระบบชลประทานหรือสถานที่เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
       - ส่งเสริมการทำการเกษตร โดยการปลูกพืชที่ทนกับความแล้ง
       - ให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิต
       - ให้ความรู้ในการกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร

  3. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย
     3.1 ปัญหาสุขภาพจิต
  สาเหตุ
       - มีภาระหนี้สิน
       - เกิดความขัดแย้งในชุมชน
  แนวทางแก้ไข
       - ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม รายได้เสริม ให้กับครัวเรือนและชุมชน
       - ให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านใน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

     3.2 ปัญหาการอาชีวอนามัย
  สาเหตุ
       - ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้สาร เคมีกำจัดศัตรูพืช
  แนวทางแก้ไข
       - ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
       - ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชแก่เกษตรกร

     3.3 ปัญหาไม่ได้รับการคุ้มครองการบริโภคด้านยา
  สาเหตุ
       - มีร้านค้าในชุมชนขายยาชุด หรือยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ หรือยาวัตถุออกฤทธิ์ โดยไม่มีการควบคุม
  แนวทางแก้ไข
       - สาธารณสุขต้องควบคุมการจำหน่ายยาดังกล่าว
       - ให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายจากการกินยาชุด

  4. ปัญหาแหล่งน้ำ
     4.1 ปัญหาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคไม่เพียงพอตลอดปี
  สาเหตุ
       - แหล่งน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคมีน้อย
       - ขาดภาชนะสำหรับเก็บกักน้ำ
  แนวทางแก้ไข
       - จัดให้มีระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง
       - จัดให้มีภาชนะสำหรับเก็บกักน้ำเพียงพอทุกครอบครัว

     4.2 ปัญหาน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ
  สาเหตุ
       - ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรหรือมีแต่ตื้นเขิน
  แนวทางแก้ไข
       - สร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
       - ส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ต้องอาศัยน้ำ

     4.3 ปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอตลอดปี
  สาเหต
       - ขาดแหล่งน้ำหรือแหล่งน้ำใช้ไม่เพียงพอ
  แนวทางแก้ไข
       - จัดให้มีระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง
       - ก่อสร้างแหล่งน้ำเก็บน้ำใช้ประจำหมู่บ้าน

  5. ปัญหาความรู้ การศึกษาและวัฒนธรรม
     5.1 ปัญหาไม่มีการจัดกิจกรรมทางสาศนา วัฒนธรรมและกีฬา
  สาเหตุ
       - ประชาชนไม่ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว
       - ไม่มีการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวกับประชาชน
  แนวทางแก้ไข
       - ส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรม ทางศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา

     5.2 ปัญหาขาดสถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล
  สาเหตุ
       - ไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานที่ให้บริการ ด้านข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง
       - ชุมชนขาดการเอาใจใส่ด้านการเรียนรู้และบำรุงรักษา
  แนวทางแก้ไข
       - รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถานที่บริการด้านข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน หรือห้องสมุดวัด อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
       - ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าว สารข้อมูลให้กับชุมชน และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาสถานที่สำหรับเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล

     5.3 ปัญหาอัตราการเรียนต่อของประชาชนมีน้อย
  สาเหตุ
       - ประชาชนมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงได้
       - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเรียนต่อ
  แนวทางแก้ไข
       - ส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อเข้าเรัยนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเปิด

  6. ปัญหาอื่นๆ
     6.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
  สาเหตุ
       - ปัญหาครอบครัว
       - ความอยากรู้อยากลองและความไม่รู้โทษภัยของยาเสพติด
       - ความยากจน
  แนวทางแก้ไข
       - หน่วยงานราชการ, องค์กรเอกชนที่รับผิดชอบ หามาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง
       - ในระบบโรงเรียน ควรหามาตรการให้ความรู้ ความเข้าใจ โทษภัยของยาเสพติดและมีมาตรการป้องกันปราบปรามอย่างเข้มงวดจริงจัง
       - ส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำ ให้ผู้ที่ด้อยโอกาส
       - ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน

     6.2 ปัญหาอาชญากรรม
  สาเหตุ
       - ปัญหายาเสพติด
       - ความยากจน
  แนวทางแก้ไข
       - หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม ปัญหาอาชญากรรม หามาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง
       - ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ประชาชน
       - ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม มีงานทำ