www.tungsong.com
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหาที่สำคัญและข้อจำกัดของอำเภอ
การเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การเร่งขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
การเร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง   ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
  การเร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
            อำเภอทุ่งสง มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง ดังนี้
       1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง เป็นอุทยานที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 เป็ยอุทยานที่ 64 ของประเทศไทย
       2. นำตกปลิวตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง เป็นสถานที่พักผ่อยหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
       3. น้ำตกธาราวารินทร์ตั้งอยู่หมูที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง เป็นแอ่งน้ำลำธารเล็กๆ มีความสงบ ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติของต้นไม้นานาชนิด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
       4. น้ำตกธารทิพย์ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 27 เมตร ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ใช้ผลิตน้ำประปาภูเขาเพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค จำนวน 2 หมู่บ้าน รวม 160 ครัวเรือน
       5. น้ำตกวังปลิงตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ในอนาคต
       6. น้ำตกหนานเตยตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง เป็นน้ำตกที่เพิ่งค้นพบใหม่อยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง กำลังได้รับการพัฒนาจากหมู่บ้าน อบต. เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง
       7. สวนสาธารณะถ้ำตลอด ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นแห่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้
       8. สวนสาธารณะบ้านในหวังตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นแหล่งพักผ่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากแพรก
       9. ถ้ำน้ำลอดตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนำตก อำเภอทุ่งสง เป็นถ้ำที่มีลำคลองไหลผ่านตลอดปี มีความยาวประมาณ 500 เมตร มีโขดหินทิวทัศน์สวยงามมากเหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว อบต. ได้ทำการ ปรับปรุงถนนทางเข้าเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
       10. ถ้ำแรดตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง เป็นถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 1400
       11. พระโพธิ์สัตว์กวนอิมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล ปากแพรก เป็นพระรูปเหมือนที่มีความสูงถึง 19 เมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2537 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2539 เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
       12. พระพุทธรูปศรีธรรมราชคงคาเจริญตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง เป็นพระพุทธรูป แบบสุโขทัย สภากาชาดไทยจัดสร้างขึ้นและได้ขอประทานชื่อจาก สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และได้ทรงทำพิธีเปิดพระเนตรเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดคงคาเจริญ
       13. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากแพรกเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระปิยะมหาราช (รัชกาลที่ 5) เป็นสถานที่สำหรับใช้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะในวันที่ 23 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดพระรูปและสวนสาธารณะฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
            สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของอำเภอทุ่งสงเหล่านี้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในพื้นที่หรือละแวกอำเภอใกล้เคียงยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดหรือต่างภาค เท่าที่ควร ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามยิ่งใหญ่ไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งนี้อาจเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรืออาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ของอำเภอทุ่งสง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ของภาคใต้ไม่ดีในสายตานักท่องเที่ยว ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งอำเภอทุ่งสงได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้มีการดำเนินการในเรื่องการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนี้
       ผลการดำเนินงานเร่งรัดส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงเดือนมกราคม 2543 - ธันวาคม 2543 มีดังนี้
       1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสงทางสื่อวิทยุ เอกสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
       2. ปรับปรุงถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว เท่าที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
       3. ประสาน อบต. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว บรรจุโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ในแผนพัฒนา อบต. ประจำปีด้วย เพราะเป็นจุดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
       4. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวด้วย

       ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
       ปัญหาอุปสรรค
       1. ขาดการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
       2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจ
       3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
       แนวทางแก้ไข
       1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เอกสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
       2. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนและสิ่งอำนวยความสะดวก เท่าที่จำเป็น
       3. จัดตั้งองค์กรส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ
       4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว