วันที่ประกาศ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2567 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเสริมชาติ ขนาดกว้างประมาณ 5.50 - 9.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 พ.ค. 2567 ระกวดราคาจ้างให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองสู่ (Smart City) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 เม.ย. 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)