http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563                

 

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ

23 ก.ค. 2563

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม)

23 ก.ค. 2563

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

8 มิ.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 มิ.ย. 2563

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มิ.ย. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

27 พ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนเปรมประชา ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

27 พ.ค. 2563

ประกวดราคาศูนย์เรียนรู้สถานนีวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

27 พ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนเสริมชาติ ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25 พ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25 พ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

18 พ.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

15 พ.ค. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนเมษายน 2563

8 พ.ค. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมีนาคม 2563

7 พ.ค. 2563

รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

1 พ.ค. 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563

23 เม.ย. 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563

22 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

22 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง(ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (e-bidding)

17 เม.ย. 2563

แบบรายงานผลแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (e-bidding)

17 เม.ย. 2563

แบบรายงานผลแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (e-bidding)

17 เม.ย. 2563

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม) (e-bidding)

13 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงทางเดินจากสถานีรถไฟถึงอาคารเก่าการรถไฟพร้อมป้ายทศพิธราชธรรมฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

13 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสพัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.3-0085 และ น.ศ.ถ.3-0073 ถนนวัฒนธรรม(ตั้งแต่แยกตลาดเกษตร-สะพานหลังสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.3-0064 ถนนยุทธศาสตร์(ตั้งแต่ซอย 2 ถึงสุดเขตเทศบาล) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,220 ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งรั้ว จำนวน 3 คัน(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่ายต่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเอสฟัลท์ตกคอนกรีตและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย12/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

9 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มี.ค. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

4 มี.ค. 2563

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคารใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งรั้ว จำนวน 3 ค้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ก.พ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเลาตลาดใน 1(แยก 1/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14 ก.พ. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณราการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมกราคม 2563

1 ก.พ. 2563

รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

16 ม.ค. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณราการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม 2562