http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
 
ปี 2556
วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

[20 ธ.ค. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพใต้ (สายเก่า) เทศบาลเมืองทุ่งสง
[17 ธ.ค. 56] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
[17 ธ.ค. 56] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
[13 ธ.ค. 56] ประกาศประมูลซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[28 พ.ย. 56] ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
[21 พ.ย. 56] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
[21 พ.ย. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์(สุกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า(ชั่วคราว)
[21 พ.ย. 56] ประกาศประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[21 พ.ย. 56] ประกาศสอบราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสง ตามแนวคิด เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว
[11 พ.ย. 56] อบราคาซื้อพลุ เพื่อจุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงาน 5 ธันวามหาราช จำนวน 4 รายการ
[11 พ.ย. 56] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือนตุลาคม 2556
[11 พ.ย. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6(ซอยแยก)
[8 พ.ย. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ
[8 พ.ย. 56] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน
[28 ต.ค. 56] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจ้างเหมาปรับปรุงเมรุเผาศพวัดท่าแพ จำนวน 2 โครงการ
[28 ต.ค. 56] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านบนเป็นรางวี ถนนเสริมชาติ (จากของเดิมถึงสุดเขตเทศบาล) และก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี (ถนนเสริมชาติ ซอย 10)
[21 ต.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนซอยหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง
[21 ต.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 9
[21 ต.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศซอย 6 (ต่อจากเดิม)
[10 ก.ย. 56] ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักกีฬา-กรีฑา และอุปกรณ์
[10 ก.ย. 56] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสงในรอบเดือนกันยายน 2556
[17 ก.ย. 56] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสงในรอบเดือนสิงหาคม 2556
[13 ก.ย. 56] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองใส้ไก่ส่วนท้ายบรรจบคลองท่าแพในสวนพฤกษาสิรินธร
[13 ก.ย. 56] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน
[13 ก.ย. 56] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
[11 ก.ย. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง
[5 ก.ย. 56] ประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 5 โรง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[27 ส.ค. 56] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
[23 ส.ค. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกหน้าหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง และจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสี่แยกชัยชุมพล
[19  ส.ค. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
[13  ส.ค. 56] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
[5 ส.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองท่าเลา
[17 ก.ค. 56] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสงในรอบเดือนมิถุนายน 2556
[8 ก.ค. 56] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 5 โรง
[28 มิ.ย. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์จักรกลเป็นอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 6 ห้อง
[21 มิ.ย. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 3 ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นที่เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
[21 มิ.ย. 56]

ประกาศประมูลซื้อหนังสือ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี จำนวน 16 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 6 โรง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[23 พ.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนเมษายน 2556
[9 พ.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย
[8 พ.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
[8 พ.ค. 56] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
[29 เม.ย. 56] ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นสายตา จำนวน 959 อัน
[23 เม.ย. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารโรงยิมส์เนเซี่ยมสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยวิธีสอบราคา(ครั้งที่ 2)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556
[1 เม.ย. 56] ประกาศประมูลซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[29 มี.ค. 5] ประกาศให้สิทธิ์การเช่าช่วงอาคารพาณิชย์บริเวณสถานีขนส่งย่อย เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ครั้งที่ 3)
[25 มี.ค. 56] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารโรงยิมส์เนเซี่ยมสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 2 ชุด
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
[18 ก.พ. 56] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมกราคม 2556
[20 ก.พ. 56] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
[18 ก.พ. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามเทนนิสข้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย
[18 ก.พ. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 10(หลังศูนย์จักรกลเทศบาลเมืองทุ่งสง)
[8 ก.พ. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ
[7 ก.พ. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและปรับปรุงแผงขายสุกรตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 2)
[4 ก.พ. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กพื้นคอนกรีตพร้อมราวกันตก (เข้าชุมชนทุ่งสง - ห้วยยอด) (ครั้งที่ 2)
[4  ก.พ. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กหน้าวัดเขาปรีดี (ครั้งที่ 2)
[24 ม.ค. 56] ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 12 รายการ
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม 2555
[14 ม.ค. 56] ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 300 ใบ
[14 ม.ค. 56] ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 12 รายการ
[14 ม.ค. 56] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและปรับปรุงแผงขายสุกรตลาดตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง
[11 ม.ค. 56] ประกาศสอบราจ้างเหมาก่อสร้างสะพานโครงสร้างพื้นคอนกรีตพร้อมราวกันตก (เข้าชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด)
[11 ม.ค. 56] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กหน้าวัดเขาปรีดี
[4 ม.ค. 56] ประมูลเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[27 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรทางแยกชัยชุมพล