http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
       
 
ปี 2553
   
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนกันยายน 2553
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินโครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (17 ก.ย. 53)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการร่วมบรรทุกขยะมูลฝอย (17 ก.ย. 53)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน (17 ก.ย. 53)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (10 ก.ย. 53)
ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 400 ใบ (10 ก.ย. 53)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนสิงหาคม 2553
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (20 ส.ค. 53)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือนกรกฎาคม 2553
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 3 และชั้น 4 เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล (21 ก.ค. 53)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมิถุนายน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (7 มิ.ย. 53)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (4 พ.ค. 53)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับภาคเรียนที่ 1/2553 ปีการศึกษา 2553 (4 พ.ค. 53)
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2553 (30 เม.ย.53)
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมหน้าเขื่อนที่ถูกกัดเซาะจากการขุดลอกคลองตั้งแต่ข้างสะพานหน้าบ้านโกเต็กสุดรั้วดับเพลิง (9 เม.ย.53)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง   
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ (11 มี.ค. 53)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(เทศกิจ) (11 มี.ค. 53)  
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้าง คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนการ ซอย 8 (24 ก.พ. 53)  
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) และระบายน้ำ (รางยู) ถนนสำโรง, ถนนราษฎร์อุทิศ และซอยพรานนุ่น (22 ก.พ. 53)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/2 เชื่อมประชาอุทิศ (22 ก.พ. 53)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ถนนท่าแพเหนือ ซอย 2 (22 ก.พ. 53)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ถนน คสล. ซอยสุชาติพงษ์ ถนนทุ่งสง-นาบอน (22 ก.พ. 53)  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเดินออกกำลังกายรอบสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (19 ก.พ. 53)  

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 6 (19 ก.พ. 53)
สอบราคาจ้างเหมาท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร ถนนหนองป่าแก่ (แยกถนนเสริมชาติ-คลองท่าโหลน) (19 ก.พ. 53)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน (11 ก.พ. 53)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองตม (29 ม.ค. 53)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือถึงสระน้ำหมู่บ้านโดมทองถนนยุทธศาสตร์ (29 ม.ค. 53)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (29 ม.ค. 53)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (29 ม.ค. 53)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม 2552