2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
 
ปี 2555
วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

[26 ธ.ค.55] ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟ LED ขนาด 125 วัตต์ จำนวน 6 ชุด และขนาด 25 วัตต์ จำนวน 70 ชุด
[19 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด(SCBA) ชนิดสะพายหลังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง
[20 ธ.ค. 55] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
[17 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน(ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี, ห้องรองนายกเทศมนตรี, งานนิติกร, งานการเจ้าหน้าที่, ห้องประชุมเล็กและโถงทางเดิน) โดยวิธีสอบราคา
[17 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงร้านค้าและอาคารเก็บอุปกรณ์สินค้าภายในสวนพฤกษาสิรินธร
[18 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านสายสมร 
[7 ธ.ค. 55] ประกาศให้เช่าอาคารโรงเรือนบริเวณสวนสาธารณะถ้ำตลอด โดยวิธีประมูล
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555
[6 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแผงขายสุกรตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง
[6 ธ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหน้าเขื่อนที่ถูกกัดเซาะบริเวณหน้าบ้านโกเต็ก
[6 ธ.ค. 55] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[15 พ.ย. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวงเวียนหน้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 3)
[19 พ.ย. 55] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
[20 พ.ย. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางจักรยาน) และดาดหินใหญ่ยาแนวริมคลองท่าแพ เพื่อใช้สัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม 
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนตุลาคม 2555
[7 พ.ย. 55] ประกาศให้สิทธิ์การเช่าช่วงอาคารพาณิชย์บริเวณสถานีขนส่งย่อย เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ครั้งที่ 2)
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือน มีนาคม 2555
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน มิถุนายน 2555 
[31 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ (ครั้งที่ 2)
[31 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
[31 ต.ค. 55] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 (2 ชั้น) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
[22 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวงเวียนหน้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 2)
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนกันยายน 2555
[11 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
[9 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน
[9 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12
[9 ต.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
[26 ก.ย. 55] ประกาศสอบราคา้างเหมาก่อสร้างวงเวียนหน้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
[24 ก.ย. 55] ประกาศสอบราคาจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา(Notebook) จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
[20 ก.ย.55] ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายโปร่งบริเวณที่พักขยะ
[17 ก.ย. 55] ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่น และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวิธีสอบราคา  
[6 ก.ย. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีสอบราคา
[6 ก.ย. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์) จำนวน 1 ชุด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนสิงหาคม 2555
  ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
[11 ก.ค. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555
[12 มิ.ย. 55] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองทุ่งสง
[31 พ.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าแพ ถนนหมู่ในหวัง
[15 พ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง)(
[10 พ.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.คลองท่าเลา (บริเวณแยกตลาดเกษตร) ฝั่งซ้าย ถนนกรุงแสง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555
[26 เม.ย. 55] ประกาศระมูลซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[30 เม.ย. 55] ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่ง Zafira สีดำ หมายเลขทะเบียน กค.6883 นครศรีธรรมราช โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
[17 เม.ย. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี) (ครั้งที่ 2)
  งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมีนาคม 2555
[2 เม.ย. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554
[22 มี.ค. 55] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
[15 มี.ค. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัง จำนวน 1 ชุด
[15 มี.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดโคกสะท้อน
[14 มี.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายโปร่งบริเวณที่พักขยะ (ครั้งที่ 2)
[14 มี.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กหน้าวัดเขาปรีดี (ครั้งที่ 3)
[13 มี.ค. 55] ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงยิมส์อเนกประสงค์ (หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง)
[13 มี.ค. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต้นท์โครงเหล็กทรงจั่ว จำนวน 20 หลัง
[13 มี.ค. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง่อมแซมฝ้าเพดาน (ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี)
[12 มี.ค. 55] ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 3 ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง(รีสอร์ทอนุบาล)(ครั้งที่ 2)
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
[23 ก.พ. 55] ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง
[21 ก.พ. 55] ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
[17 ก.พ. 55] สอบราคาจัดซื้อไฟจราจรและปรับปรุงไฟจราจรทางแยกชัยชุมพ
[15 ก.พ. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 3 ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (รีสอร์ทอนุบาล)
[14 ก.พ. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กหน้าวัดเขาปรีดี (ครั้งที่ 2)
[7 ก.พ. 55] ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง และรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 5 วัน
   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมกราคม 2555
[30 ม.ค. 55]  ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ CHEBROLET รุ่น Zafira สีดำ หมายเลขทะเบียน กค. 6883 นครศรีธรรมราช โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
[18 ม.ค. 55] ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)
[18 ม.ค. 55] ระมูลซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและอาคารตลาดสดเทศบาล ระยะที่ 2 ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน 23 ตัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[17 ม.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
[17 ม.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารและห้องน้ำภายในสวนพฤกษาสิรินธร
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 เทศบาลเมืองทุ่งสง
[9 ม.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนซอยข้างบริษัท CAT
[9 ม.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ซอยข้างสระน้ำเจสปอร์ต ถนนราชบริพาร
[5 ม.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนแยกราษฎร์อุทิศ (หน้าวัดเขาปรีดี)
[5 ม.ค. 55] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซ่า)