http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
 
ปี 2552
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง(ส่วนที่ 1) (22 ธ.ค. 52)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ส่วนที่ 1) (26 พ.ย. 52) 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (20 พ.ย. 52)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบรรทุกขยะมูลฝอย (16 ต.ค. 52)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการผลิตและส่งนมถั่วเหลือง (6 ต.ค. 52)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (6 ต.ค. 52)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ล่างโล่ง 12 ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (22 ก.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 6883 นคศรีธรรมราช (14 ก.ย. 52)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (4 ก.ย. 52)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (13 ส.ค. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (28 ก.ค. 52)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ำตลอด (21 ก.ค. 52)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนประจำห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ) (ครั้งที่ 2) (22 มิ.ย.52)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (22 มิ.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมหน้าเขื่อนที่ถูกกัดเซาะจากการขุดลอกคลองตั้งแต่ข้างสะพานหน้าบ้านโกเต็กสุดรั้วดับเพลิง (9 มิ.ย.52)
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสิรินธร (ระยะที่ 1 ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (12 พ.ค. 52)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อหนังสือเรียนสำหรับงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพปี 2552 (4 พ.ค. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  (30 เม.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (27 เม.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (23 เม.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (23 เม.ย. 52 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (23 เม.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (22 เม.ย.52)
ระกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าและจัดสวนโดยรอบลานคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (22 เม.ย.52)  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ  (21 เม.ย. 52)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ  (21 เม.ย. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อาคารเรียน 3 (21 เม.ย. 52) 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภราดร (ซอยบ้านจ่าติก)  (21 เม.ย. 52) 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 25 ชุด, คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาจำนวน 2 ชุด และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 ชุด (31 มี.ค. 52) 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (27 มี.ค. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล (โรงพยาบาลทุ่งสงเก่า) (30 มี.ค. 52)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 38 ชุด, คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 7 ชุด (27 มี.ค. 52)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง  (9 มี.ค. 52)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง (9 มี.ค. 52)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมืองทุ่งสง (4 มี.ค. 52)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 28 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (28 ม.ค. 52)

ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ จำนวน 40 หลัง (13 ม.ค.2552)