http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
       

 

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ
[26 ธ.ค. 61] ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13 ธ.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(COVER WAY) จากอาคารเรียนถึงโรงอาหารโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13 ธ.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนทางเข้าเมรุ(ใหม่) วัดเขาปรีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13 ธ.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[6 ธ.ค. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
[6 ธ.ค. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
[20 พ.ย. 61] สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
[19 พ.ย. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
[19 พ.ย. 61] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
[19 พ.ย. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
[19 พ.ย. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
[6 พ.ย. 61] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
[6 พ.ย. 61] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[31 ต.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนเลียบทางรถไฟสายกันตัง (หลังโรงพยาบาลทุ่งสง) ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[10 ต.ค. 61] แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
[19 ก.ย. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[12 ก.ย. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[12 ก.ย. 61] ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 6 โรง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[11 ก.ย. 61] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง
[11 ก.ย. 61] รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
[14 ส.ค. 61] ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สินจำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประมูล
[11 ก.ค. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
[11 ก.ค. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
[11 ก.ค. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
[11 ก.ค. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
[20 มิ.ย. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตมถนนยุทธศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[30 พ.ค. 61] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา(รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี) จำนวน 1 ห้อง และซิ้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา(รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) จำนวน 1 ห้อง(ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[16 พ.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารอเนิกประสงค์โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ(ทำผิวพื้นปาร์เก้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[16 พ.ค. 61] ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[15 พ.ค. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
[15 พ.ค. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนเมษายน 2561
[2 พ.ค. 61] ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 6 โรง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19 เม.ย. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างน้ำตกจำลองโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[10 เม.ย. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
[10 เม.ย. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมีนาคม 2561
[28 มี.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[19 มี.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างน้ำตกจำลองโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[7 มี.ค. 61] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(Hands-on Science Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[7 มี.ค. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
[7 มี.ค. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
[5 มี.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำถ้ำตลอดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[5 มี.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่2
[26 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเล็กสวนพฤกษาสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[26 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักสวนพฤกษาสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[19 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก และสะพาน คสล. ซอยร่วมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[6 ก.พ. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
[6 ก.พ. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมกราคม 2561
[5 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) และบ่อพักถนนเสิรมชาติ ซอย3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[5 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[1 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[1 ก.พ. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22 ม.ค. 61] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 ม.ค. 61] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
[18 ม.ค. 61] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม 2560
[15 ม.ค. 61] ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
[8 ม.ค. 61] ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[8 ม.ค. 61] ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[3 ม.ค. 61] ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)