http://www.tungsong.com

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

2560 2561 2562 2563
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันสัตว์เลี้ยง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอาคาร บ้านเรือน ในช่วงฤดูฝน

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวชมตลาดวัฒนธรรม "หลาดชุมทางทุ่งสง"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนให้ดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่ "New Normal"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือนการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อจากมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้มีจิตสาธารณะปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้มาออกกำลังกายปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มมาตรการเข้มงวดกำหนดจุดเข้า-ออก ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

แจ้งมติที่ประชุม และเงื่อนไขคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบริการร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

ดำเนินการตามข้อกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

เมืองทุ่งสง ปลอดภัยไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขานรับคำสั่งมาตรการเคอร์ฟิวในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีมาตรการเยียวยายกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

แจ้งประชาสัมพันธ์สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แจ้งมาตรการในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เตรียมจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้ามัสลิน ด้วยความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพ ชาวทุ่งสง

ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย 100%

ระดมกำลังทำความสะอาดถนน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ

แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "โครำเกมส์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดงานมาฆบูชา ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไป สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน"

เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดทำปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่(แบบพ่นหมอกควันและละอองฝอย)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับภูมิทัศน์เมืองทุ่งสงให้สวยงาม พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "โครำเกมส์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขานรับนโยบายลด งด เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน