พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่ สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


8. ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร

        ปัจจุบัน

         คนนครมีความสนใจตื่นตัว มีการรวมตัวตั้งกลุ่มองค์กรตามสถานการณ์มากกว่าก่อตั้งอย่างเป็นธรรมชาติ การเชื่อมประสานระหว่างองค์กรยังไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดการนำที่เข้มแข็ง ขาดการเสริมสร้างสื่อเพื่อประชาสังคม และขาดการรวมพลังเป็นประชาคมที่เเพียงพอ

        เป้าหมาย

         ปี 2550 นครศรีธรรมราช มีกลุ่มองค์กร องค์กรประชาชน ประชาคมจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน ที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกสาธารณะรักชุมชนท้องถิ่น ร่วมมือพัฒนาในทุก ๆ ด้าน บ้านเมือง เต็มไปด้วยบรรยากาศการประสานร่วมมือ เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่

        แนวทาง

1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมและร่วมก่อตั้งกลุ่มองค์กร ประชาคม อย่างหลากหลาย กว้างขวางทั่วถึง ทุกภาคี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมาจากพื้นฐานความต้องการของประชาชน

2. รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก รัก และภูมิใจในท้องถิ่นรักเมืองนครอย่างถูกต้อง เต็มที่ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา

3. ประชาสัมพันธ์เรื่องที่ดี ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสื่อทุกชนิด วารสาร หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เนต ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ สำนึกรักถิ่น สำนึกสาธารณะ เป็นพลังในการประสานการพัฒนา

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีสาธารณะของประชาชนอย่างอิสระในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ในลักษณะเวทีประชาคม ในระดับจังหวัด ควรให้มีอย่างน้อยปีละครั้ง ในเรื่องสำคัญทุกระดับจังหวัด

5. เสริมสร้างเครือข่ายและระบบการประสานงานเครือข่ายองค์กร และประชาคมเอื้อต่อการร่วมมือรวมพลังการพัฒนาอย่างจริงจัง

6. ส่งเสริมสนับสนุนและยอมรับบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาทุกระดับ


กลับหน้าแรก