พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่ สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


6. สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม

        ปัจจุบัน

         นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 6.2 ล้านไร่ ประมาณ 2 ใน 3 เหมาะสมในการกสิกรรมที่เหลือเป็นเขตภูเขาและป่าพรุ ปริมาณฝนตกปีละประมาณ 8.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสภาพ แวดล้อมถูกบุกรุกและทำลายพื้นป่าเหลือเพียงร้อยละ 12.36 ป่าชายเลนถูกทำลายเพื่อทำนากุ้งประมาณ 63,000 ไร่ ในภาค เกษตรและอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีก่อให้เกิดความปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อม จนเสียความสมดุลย์ความขัดแย้งในการจัดการ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เมืองยังขาดประสิทธิภาพคนนครใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และยังมีสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมต่ำ

        เป้าหมาย

         ปี 2550 นครศรีธรรมราช มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากร ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ แร่ธาต และพลังงาน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งในเขตเมือง และชนบทมีความสมดุลย์ มีมาตรการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีและเพียงพอ ตลอดจนการกำกับดูแลมลพิษต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ภายใต้แผนงานในด้านการสงวน รักษาฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

        แนวทาง

1. สร้างมาตรการใหม่ ๆ ให้ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรวิชาการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

2. ให้การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเคร่องครัด

3. จัดทำแผนกำหนดผังเมืองและแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน

4. ระดมทรัพยากรภาครัฐและเอกชนเพื่อกอบกู้สภาพเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

5. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตชุมชนขนาดใหญ่

6. กำหนดให้มีการจัดทำแนวเขตป่าทุกประเภทให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุก

7. จัดให้มีระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

8. หามาตรการกำจัดขยะมูลฝอยที่ประหยัด และมีคุณภาพสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่

9. รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ใช้อย่างมีคุณค่า และเหมาะสม

10. จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งในเขตภูเขา ที่ราบและชายฝั่งทะเล

11. ให้ความสำคัญกับป่าพรุที่เป็นระบบนิเวศน์เฉพาะ


กลับหน้าแรก