พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่ สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


2. ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น

        ปัจจุบัน

         จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรมากที่สุดของภาคใต้ประมาณ 1.5 ล้านคน มีพื้นที่กว้างขวางถึง 6.2 ล้านไร่ แบ่งการปกครองเป็น 22 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ มีการปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมเต็มพื้นที่ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่งและเทศบาลตำบล 22 แห่ง มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน165 แห่ง และประชาคมนับพันแห่ง การพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะต่างคนต่างทำไม่ประสานสอดคล้องกันเท่าที่ควร

        เป้าหมาย

         พ.ศ.2550 "พลเมืองชาวนครรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรประชาคมที่หลากหลายมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการพัฒนาและปกครองท้องถิ่น การบริหารการจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง โดยมีการประสานเชื่อมโยงกันทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด มีเวทีสาธารณะสำหรับพลเมือง

        แนวทาง

1. เสริมสร้างสถาบันครอบครัว องค์กรชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เทศบาล ให้เข้มแข็ง สามารถเชื่อมประสานร่วมงานกันได้ในระดับต่าง ๆ

2. ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม มีวินัย มีสำนึกในส่วนรวม รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

3. ส่งเสริมพัฒนาแบบอย่าง ตัวอย่างที่ดี ทั้งระดับบุคคลองค์กรเพื่อการสร้างเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุนส่งเสริมการรวมตัวก่อตั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

5. มีระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ยึดหลักประชาธิปไตยบนพื้นฐาน ของสังคม วัฒนธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

6. เสริมสร้างการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยท้องถิ่น โดยส่งเสริมองค์กรท้องถิ่น ให้มีการศึกษา อบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณการพัฒนาด้านสังคมโครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ลดการควบคุมจากส่วนกลาง

7. จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างพลเมือง องค์กรประชาชนในลักษณะสมัชชาชาวนคร ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

8. ขยายบทบาทสถานศึกษาในการสนับสนุนช่วยเหลือดำเนินการและเชื่อมโยงองค์กรประชาชน รวมทั้งการจัดเวทีสาธารณะ


กลับหน้าแรก