พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่ สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


7. สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม

        ปัจจุบัน

         จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ ณ จุดกิ่งกลางของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาด ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษาของรัฐและเอกชน ด้านการพัฒนา คุณภาพฝีมือแรงงานและเสริมทักษะในการประกอบอาชีพด้านคมนาคม มีโครงการพัฒนาที่สำคัญอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันมีโครงการสำคัญ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ แต่ขาดการใช้ศักยภาพให้เต็มที่

        เป้าหมาย

         ปี 2550 นครศรีธรรมราช ต้องเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านคมนาคม ด้านศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ผลิตอาหารบนฐานการเกษตรแบบยั่งยืน การประมง และการตลาดพืชผลเกษตร ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

        แนวทาง

1. จัดให้มีสถานศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภทอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมนำไปสู่คุณภาพที่แท้จริง

2. เน้นการพัฒนาการเมือง การปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมที่แท้จริง

3. ส่งเสริมการผลิตอาหารบนพื้นฐานเกษตรแบบยั่งยืนให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนนคร ภูมิภาค และคนของประเทศได้เหมือนในอดีต

4. ส่งเสริมการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นจุดศูนย์กลางของภาคใต้และภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ

5. ส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบการค้าและการตลาดที่ปลอดสารพิษ

6. พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7. เร่งดำเนินการพัฒนาโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ (Southern Seabord) ให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อให้เมืองนครเป็นศูนย์กลางพัฒนาเชื่อมตะวันตก - ตะวันออกของโลก

8. พัฒนาสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้เพียงพอและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการสื่อสารการคมนาคม อย่างเร่งด่วน


กลับหน้าแรก