พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่ สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


1. พลเมืองไฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ

        ปัจจุบัน


        จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ที่หลากหลายทุกระดับเป็นเมืองที่ประชาชนให้ความสำคัญทางการศึกษามากที่สุดของภาคใต้ มีอัตราเรียนต่อสูงโดยเฉลี่ยทุกระดับร้อยละ 90 ประกอบกับพื้นฐานเดิมทางวัฒนธรรมของคนเมืองนคร มีภาวะเป็นผู้นำสูง ใฝ่ศึกษา เรียนรู้ ช่างคิด รักอิสระ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นตัวของตัวเองสูง จริงจัง ตรงไปตรงมา จนบางครั้ง ทำให้ขาดการยอมรับผู้อื่น

        เป้าหมาย

        พ.ศ.2550 เมืองนครต้องเป็นศูนย์กลางการศึกษา ศิลปวิทยาการ โดยใช้การศึกษานำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คนนครใฝ่เรียนรู้ มีทักษะสามารถ รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หลงวัตถุนิยม ใจกว้าง รับฟังผู้อื่น สามารถทำงานเป็นหมู่เป็นคณะ เป็นนักจัดการที่ดี เคารพในกฎและกติกา ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมต่อการให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

        แนวทาง

1. ให้มีสถานศึกษาทุกประเภททุกระดับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

2. มีการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นต่อเนื่อง และตลอดชีวิต

3. ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสู่ระดับสากลโดยพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

4. ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ

5. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ตลอดถึงการเรียนรู้นอกระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น

6. จัดเครื่องมือเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ เวทีท้องถิ่น สถานศึกษา เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง

7. องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น มีบทบาททางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ

8. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

9. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

10. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนา


กลับหน้าแรก