พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่ สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


4. เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม

        ปัจจุบัน

         นครศรีธรรมราช มีมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณวัตถุ ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตที่ดีงาม และมีคุณค่ามากมาย แต่ถูกปล่อยปละละเลย มีสภาพทรุดโทรมอ่อนล้า ขาดการประสาน มีความขัดแย้ง วัฒนธรรมชุมชน ไม่เข้มแข็ง ยังไม่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาให้สังคมเข้มแข็ง บุคคลผู้มีจิตสำนึกสาธารณะที่ได้รวมตัวเป็นองค์กรชุมชน และเครือข่ายกันมีน้อย ทั้งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการนำมรดกทางวัฒนธรรม มาฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งใช้ชุมชนก่อให้เกิดวัตถุนิยม บริโภคนิยมเข้าครอบงำอยู่ในวิถีชีวิต

        เป้าหมาย

         ปี พ.ศ. 2550 นครศรีธรรมราชต้องมีองค์กรหลายระดับหลากหลายอย่างชัดเจน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่น ชุมชนมีความเกื้อกูล สร้างสรรค์ มีสัมพันธภาพที่ดี ทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน สังคมมีค่านิยม ถือความถูกต้องดีงาม ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและสังคม ทันโลกแต่ไม่ตามกระแสโลกที่ทำให้ตกต่ำและอ่อนแอทางวัฒนธรรมมีเครือข่ายเพื่อพัฒนาในลักษณะภาคี ระหว่างบ้าน สถาบัน ศาสนา สถานศึกษา รัฐ ราชการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯ และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มศักยภาพ

        แนวทาง

1. สร้างจิตสำนึก วิถีชีวิต คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมจารีตประเพณี ให้รู้สึกหวงแหน และรวมตัวเป็นองค์กรต่าง ๆ

2. สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและไท ความภาคภูมิใจ ความเป็นคนนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมพลังการพัฒนาสังคม เช่น สร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับบุคคลสำคัญเมืองนคร ฯลฯ

3. สร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศ ค่านิยม การรวมตัวเป็นองค์กรต่าง ๆ ระบบครอบครัวอบอุ่นมีความสุข ชุมชนเข้มแข็งเกื้อกูลสร้างสรรค์ มีสัมพันธภาพที่ดี

4. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ยกย่องคนดี

5. ส่งเสริมคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะให้รวมตัวก่อตั้งกลุ่มองค์กรและพัฒนาให้เข้มแข็ง

6. มุ่งพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

7. มีการเข้มงวด กวดขัน จริงจัง ให้ลด ละ เลิก การเล่นการพนัน และอบายมุข

8. มีสถานศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่จะนำสู่ศูนย์กลางภูมิภาค

9. อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนคร


กลับหน้าแรก