www.tungsong.com


สภาพทั่วไป
ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ ผลของการพัฒนาอำเภอในช่วงแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลตำบล : ขนอม / ควนทอง / ท้องเนียน