www.tungsong.com



สภาพทั่วไป  l  ด้านสังคม  l  ด้านการเมืองการปกครอง  l  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  l  ด้านเศรษฐกิจ  l  ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ
ผลของการพัฒนาอำเภอในช่วงแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ที่ผ่านมา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรดิน
อำเภอขนอมมีพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจประมาณ 87,012 ไร่ หรือร้อยละ 32.08 ของเนื้อที่ทั้งหมด ไม่ค่อยเหมาะสมกับประมาณ 37,233 ไร่ หรือร้อยละ 13.73 ไม่เหมาะสมประมาณ 127,819 ไร่ หรือร้อยละ 47.13 ของเนื้อที่ทั้งหมด และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ประมาณ 19,139 ไร่ หรือร้อยละ 7.06 รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

แสดงพื้นที่ความเหมาะสมของดินของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความเหมาะสมสำหรับการเกษตร เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ
เหมาะสมดีมากสำหรับการปลูกข้าว 5,743 2.12
เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าว 2,745 1.01
เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว 10,332 2.91
ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว 552 0.20
ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ผลไม้ หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นดินน้ำทะเลท่วมถึง 16,288 6.01
เหมาะสมกับการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจทั่ว ๆไป 68,192 25.04
ไม่ค่อยเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจทั่ว ๆไป 36,681 13.53
ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่ว ๆไป 111,531 41.12
พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ 19,139 7.06
- พื้นที่ลานหอย
112 0.04
- เหมืองแร่ โดโลไมท์
183 0.07
- ที่ลุ่มชื่นแฉะ
2,061 0.76
- พื้นที่ บ่อขุด ที่ถม ลานแร่
321 0.12
- พื้นที่หินโผล่
894 0.33
- พื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
11,297 4.17
- พื้นที่แหล่งชุมชน
3,286 1.21
- พื้นที่แหล่งน้ำ
985 0.36
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 271,203 100.00

สำหรับพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป มีเนื้อที่ประมาณ 111,531 ไร่ หรือร้อยละ 41.12 เป็นดอน เป็นที่ทรายขัด ดินตื่นและสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ที่เป็นที่ทรายขัดมีเนื้อที่ประมาณ 10,228 ไร่ หากจะใช้ประโยชน์ต้องมีการขุดหลุมปลูกพืชคลุมดินและควรมีแหล่งน้ำ ชลประทานเป็นต้น ที่ดินดิบและที่เป็นภูเขา ประมาณ 100,000 ไร่ ควรปล่อยไว้ ให้เป็นป่าตาม ธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์สัตว์ป่า หรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ป่าไม้
ในเขตพื้นที่อำเภอขนอม มีป่าสงวนจำแนกตามเขตการปกครองได้ดังนี้

   ตำบลขนอม    11,275 ไร่
   ตำบลควนทอง    61,800 ไร่
   ตำบลท้องเนียน      8,625 ไร่

โดยแบ่งออกเป็นเขตป่า ได้ดังนี้
   1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง
   2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาออก เขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน
   3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนเขาแหลมทาบ
   4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม

ในเขตพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าว มีราษฎรบุกรุกเข้าไปอาศัยมากและกลายเป็นชุมชนหนาแน่น ได้แก่ ตลาดบางโหนด ตลาดบางแพง ซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลนคลองขนอม ส่วนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อื่น ๆ ก็เป็นพื้นที่ที่มีราษฎร เข้าไปเพาะปลูกพืชมาล่วงหน้าก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวน ก็มีแต่ยังถือว่า เป็นเขตป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

อื่น ๆ
ในส่วนของคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำชายทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ประชาชนยังร่วมมือในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างดี เนื่องจากมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่พัฒนาบ้านเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในส่วนของการกำจัดขยะมูลฝอย ในปัจจุบันมีเพียงการกำจัดโดยวิธี กลบฝัง และเผา ในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำที่กลบฝังรวม สำหรับท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล


[ หน้าแรก ]



ออกแบบและบันทึกข้อมูลโดย นางสาวสุภาพร ญาณสูตร
E-mail : syannasut@hotmail.com