www.tungsong.comสภาพทั่วไป  l  ด้านสังคม  l  ด้านการเมืองการปกครอง  l  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  l  ด้านเศรษฐกิจ  l  ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ
ผลของการพัฒนาอำเภอในช่วงแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ที่ผ่านมา

ด้านสังคม

การศึกษา/ศาสนา

มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ส่วนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน รวม 24 แห่ง เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 20 โรง โรงเรียนเอกชน 2 โรง (ระดับอนุบาล) นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทสายสามัญ รวม 16 กลุ่ม นักเรียน 810 คน และสายอาชีพ 8 กลุ่ม นักเรียน 153 คน ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 25 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดมหานิกาย 6 วัด ที่พักสงฆ์ 8 แห่ง วัดร้าง 9 วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 1 แห่ง มัสยิส 1 แห่ง

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน และสังกัด

ระดับนักเรียน

สังกัด

รวม

สธ.

สปช.

สศ.

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

433

-

-

-

12

-

-

-

792

3,026

377

-

47

143

15

-

-

-

608

78

-

-

19

9

1,226

3,026

985

78

69

143

34

9

รวม

433

12

4,195

206

686

28

6,314

245

จำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษาและสังกัด

วุฒิการศึกษา

สังกัด

รวม

สธ.

สปช.

สศ.

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

7

12

-

29

180

8

6

62

1

41

244

9

รวม

19

217

58

294

จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับ อาชีพผู้ปกครอง ปี 2542

(เฉพาะที่สำรวจได้)

ระดับ

อาชีพของผู้ปกครอง

รวม

รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจ

เกษตรกร

รับจ้าง

อื่น ๆ

ไม่ประกอบอาชีพ

ประถม (ป.1-6)

ม.ต้น (ม.1-3)

ม.ปลาย (ม.4-6)

98

63

28

30

23

9

264

74

24

1,248

530

247

1,143

209

97

268

95

25

8

-

-

3,049

984

430

รวม

179

62

362

2,025

1,449

378

8

4,463

จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน (10 มิ.ย. 42)

ระดับ

จำนวนนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,223

2,979

986

370

รวม

6,558


ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนอม

ด้านสาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง สถานีอนามัย 5 แห่ง คลีนิคเอกชน 2 แห่ง ร้านขายยา 4 แห่ง และศูนย์ ศสมช. 32 แห่ง โดยมีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ดังนี้

   แพทย์ 3 คน
   ทันตแพทย์ 1 คน
   เภสัชกร 2 คน
   พยาบาลอาชีพ 16 คน
   พยาบาลเทคนิค 19 คน
   จนท.บริหารสาธารณสุข 6 คน
   จพง.สาธารณสุขชุมชน 12 คน
   จพง.ทันตสาธารณสุข 2 คน
   ผู้ช่วย จนท.สาธารณสุข 2 คน
   อาสาสมัครสาธารณสุข 411 คน

สาเหตุ คนตาย 10 อันดับ ของอำเภอขนอม (ต.ค.41-ก.ย.42)

   มะเร็ง 19 ราย
   โรคระบบทางเดินหายใจ 15 ราย
   โรคติดเชื้อ 14 ราย
   โรคหัวใจ 6 ราย
   ถูกทำร้าย 3 ราย
   โรคหลอดเลือดและระบบไหลเวียนของเลือด 3 ราย
   อุบัติเหตุ 3 ราย
   ฆ่าตัวตาย 2 ราย
   ตกน้ำตาย 1 ราย
   เบาหวาน 1 ราย

การเจริญพันธ์ พบว่า หญิงวัยเจริญพันธ์ มี 6,379 ราย แต่งงานแล้ว และอยู่กับสามี 4,318 ราย คุมกำเนิดแล้ว 4,112 ราย ความคลอบคลุมของการวางแผนครอบครัวทุกประเภท เท่ากับร้อยละ 95.23 อัตราการเกิดของ ประชากรต่อ 1,000 คน เท่ากับ 13.15 อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน เท่ากับ 4.43 อัตราการเพิ่มของ ประชากรต่อ 1,000 คน เท่ากับ 10.72

สำหรับการประกันสุขภาพ สามารถดำเนินการได้คลอบคลุมประชากร ร้อยละ 91.08 ประชากรไปใช้บริการในโรงพยาบาล และสถานีอนามัย 68,698 ครั้ง ในอัตราการไปโรงพยาบาล 4 ครั้ง ต่อ สถานีอนามัย 1 ครั้ง

งานสาธารณสุขมูลฐาน สามารถบรรลุและคงสภาพหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ครบทั้ง 32 หมู่บ้าน ในส่วนของงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ส้วมถูกหลักสุขาภิบาล    ร้อยละ100
ครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดพอเพียง    ร้อยละ99.86
กำจัดขยะ    ร้อยละ97.47
กำจัดมูลสัตว์    ร้อยละ23.22
กำจัดน้ำเสีย    ร้อยละ94.10
การจัดบ้านถูกหลักสุขาภิบาล    ร้อยละ 68.80
การปรับปรุงครัวตัวอย่าง    ร้อยละ65.56
การกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค    ร้อยละ93.10

ในพื้นที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพ และเป็นภาระแก่การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลอำเภอขนอม และยังเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้าง

การรักษาความสงบเรียบร้อย

สถานภาพกำลังพล (ตำรวจ)
   ผกก.    1 นาย
   รต. ผกก.ป    1 นาย
   รต. ผกก.ส    1 นาย
   สวป.     1 นาย
   รอง สวป.     3 นาย
   รอง สวส.     3 นาย
   รต.สว.ธร.     1 นาย
   รต.สวส     1 นาย
   รวมนายตำรวจ     13 นาย
   ขั้นประทวน     95 นาย
   รวมทั้งสิ้น     108 นาย

สถิติการปราบปรามอาชญากรรมของอำเภอขนอม


ประเภทคดี

ม.ค. – ธ.ค. 39

ม.ค. – ธ.ค.40

ม.ค. – ธ.ค.41

ม.ค. – ธ.ค.42

เกิด

จับ

คน

เกิด

จับ

คน

เกิด

จับ

คน

เกิด

จับ

คน

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ปล้นทรัพย์

ชิงทรัพย์

ฉีดยา

วางเพลิง

20

2

2

1

10

1

1

1

10

4

1

1

18

4

3

-

10

4

1

-

14

9

2

-

     

9

1

2

-

7

-

1

-

12

-

2

-

รวม

24

13

16

25

15

24

     

12

18

14

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

ทำให้คนตายโดยประมาท

พยายามฆ่า

ทำร้ายร่างกาย

ข่มขืนกระทำชำเรา

20

-

10

8

1

10

-

5

7

1

10

-

5

7

1

18

1

3

9

3

10

1

2

8

2

14

1

2

11

2

     

9

 

7

5

6

7

 

2

5

2

12

 

2

5

2

รวม

39

23

23

34

21

29

     

27

16

21

ลักทรัพย์

วิ่งราวทรัพย์

รีดเอาทรัพย์

กรรโชคทรัพย์

ชิงทรัพย์

- บาดเจ็บ

- ไม่บาดเจ็บ

ปล้นทรัพย์

รับของโจร

ทำให้เสียทรัพย์

14

 

 

 

-

1

2

1

10

 

 

 

-

1

1

1

16

 

 

 

-

1

4

1

14

 

 

 

1

2

4

3

4

 

 

 

-

1

4

2

4

 

 

 

-

2

9

2

     

22

1

 

 

1

1

1

4

14

1

 

 

-

1

-

2

18

1

 

 

-

2

-

2

รวม

18

13

22

24

10

16

     

30

18

23

โจรกรรมรถจักรยานยนต์โจรกรรมรถยนต์

ฉ้อโกง

ยักยอก

3

2

3

4

3

1

1

1

6

1

1

1

3

2

3

7

1

-

3

1

1

-

3

1

 

 

 

 

 

 

 

5

2

6

1

4

-

4

1

4

-

4

-

รวม

12

6

9

15

5

5

     

14

8

8
ประเภทคดี

ม.ค. – ธ.ค. 39

ม.ค. – ธ.ค.40

ม.ค. – ธ.ค.41

ม.ค. – ธ.ค.42

ราย

คน

ราย

คน

ราย

คน

ราย

คน

อาวุธปืน

- ปืนธรรมดา

- ปืนสงคราม

- วัตถุระเบิด

การพนัน

- การพนันทั่วไป

- การพนันสลากกินรวบ

ยาเสพติด

ปราบการค้าประเวณี

สถานบริการ

โรงแรม

มีและเผยแพร่วัตถุลามก

40

 

 

21

12

35

-

-

 

 

44

 

 

115

12

41

-

-

 

 

20

 

 

44

18

103

30

1

 

 

20

 

 

110

18

100

30

1

 

   

 

32

 

 

30

25

196

49

 

 

 

33

 

 

249

25

199

49

 

 

รวม

108

212

216

386

- -

332

555


สถานการณ์

อำเภอขนอมไม่มีขบวนการโจรก่อการร้าย ไม่มีการขัดแย้งทางพรรคการเมือง ไม่มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่มีผู้นำแกนจากองค์กร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเอ็นจีโอ ในส่วนของการตัดไม้ทำลายป่า มีการลอบบุกรุกบ้าง แต่ก็มักจะถูกจับกุม โดยกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยรักษาป่า มาโดยตลอด จึงไม่ปรากฏการบุกรุกอย่างรุนแรง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ มีการจัดสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร สายตรวจ (ชุดสายสืบ) สายตรวจตำบล สายตรวจเดินเท้า และตำรวจชุมชนตำบลออกปฏิบัติงาน และแบ่งพื้นที่ ปฏิบัติงานออกตามลักษณะพิเศษ เช่น ชุดที่ดูแลพื้นที่แพปลา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลูกเรือ ชาวมอญ พม่า มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมักจะเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันโดยตลอด เป็นต้น

สถิติคดีอาชญากรรมของอำเภอขนอมลดลงโดยลำดับและสอดคล้องกับภาพรวมของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการร่วมกำลังปราบปรามระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจมาโดยตลอด ประกอบกับอำเภอขนอม เป็นสังคมแบบเครือญาติและค่อนข้างเป็นเมืองปิดไม่มีผู้ใดที่สามารถประพฤติเป็นอันธพาลหรือแสวงหาอำนาจโดยมิชอบ

ในส่วนการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ซึ่งยังคงมียาบ้า ระบาดในพื้นที่ และมีสถิติการจับกุมทุกปี ยังคงเป็นปัญหาที่ทางราชการได้เฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยดำเนินมาตรการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาไปพร้อม ๆ กัน การแพร่ระบาดจัดอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะนี้มีหมู่บ้านที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และได้ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอีก 12 หมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาเน้นหนักไปที่การประสานการปฏิบัติระหว่างมาตรการทั้งสามอย่างใกล้ชิด

กล่าวโดยรวม อำเภอขนอมยังคงเป็นอำเภอที่มีความสงบสุขอย่างมากสมกับการส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช[ หน้าแรก ]ออกแบบและบันทึกข้อมูลโดย นางสาวสุภาพร ญาณสูตร
E-mail : syannasut@hotmail.com