www.tungsong.comสภาพทั่วไป  l  ด้านสังคม  l  ด้านการเมืองการปกครอง  l  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  l  ด้านเศรษฐกิจ  l  ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ
ผลของการพัฒนาอำเภอในช่วงแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ

ศักยภาพของอำเภอขนอม
กล่าวได้ดังนี้
    1.  มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังขาดการพัฒนาปัญหามาใช้ประโยชน์ ให้เต็มที่สำหรับทรัพยากรดิน แม้จะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปมาก เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดก็เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภทพืชสวน ส่วนที่เหลือแม้จะเป็นภูเขา แต่เมืออยู่ติดกับชายทะเล จึงทำให้เกิดความเหมาะสมยิ่ง สำหรับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สะอาดสวยงาม ได้แก่
   2.1หาดอ่าวขนอมมีหาดทรายสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เช่น หาดในเพลา หาดหน้าด่าน หาดท้องยาง หาดท้องหยี หาดแขวงเภา หาดท้องโหนด หาดแหลมประทับ เป็นต้น
   2.2ประเภทถ้ำได้แก่ ถ้ำเขาวังทอง ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขากรด
   2.3ประเภทน้ำตกเช่น น้ำตกธารทอง น้ำตกหินลาด น้ำตกท่าน้อย น้ำตกเสม็ดชุน
   2.4ประเภทป่าที่เปิดแล้ว ได้แก่ ทางเดินป่าที่หาดท้องหยี
    3  มีร่องน้ำลึกธรรมชาติ เหมาะแก่การทำท่าเรือเทียบเรือน้ำลึก
    4. แหล่งที่ตั้งของอำเภอเสมือนเป็นปากประตูไปสู่ เกาะพงัน
    5. เป็นสังคมรักสงบแบบเครือญาติ ประชาชนมีความโอบอ้อมอารี มีมิตรไมตรีกับคนต่างถิ่น
    6. เป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับภาคใต้ คือ
   6.1โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่ง พลังงานประเภทก๊าซทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ สำหรับการผลิตไฟฟ้า
   6.2บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งมีโรงผลิตไฟฟ้า จำนวน 3 โรง กำลังผลิตประมาณ 750 เมกะวัตถ์ หล่อเลี้ยงพื้นที่ใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ประมาณ ร้อยละ 80
    7. ประชากรมีการศึกษาสูง พ่อแม่ นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในที่ห่างไกล และกรุงเทพมหานครและสังคมนิยมให้การช่วยเหลือสนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษาตามโรงเรียนในเขตอำเภอ
    8. ประชากรทั่วไปมีคุณภาพชีวิตค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในเขตอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    9. โครงข่ายการคมนาคมคลอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก
    10. มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลายแบบ ได้แก่ การประมง การท่องเที่ยว และการทำสวน ซึ่งสามารถเสริมให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเพิ่มโอกาสในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดีกว่าพึ่งพิงสาขาเศรษฐกิจเพียงสาขาเดียว


[ หน้าแรก ]ออกแบบและบันทึกข้อมูลโดย นางสาวสุภาพร ญาณสูตร
E-mail : syannasut@hotmail.com