www.tungsong.comสภาพทั่วไป  l  ด้านสังคม  l  ด้านการเมืองการปกครอง  l  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  l  ด้านเศรษฐกิจ  l  ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ
ผลของการพัฒนาอำเภอในช่วงแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ที่ผ่านมา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การไฟฟ้า
ปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟรวม 6,311 ราย (รวมไฟฟ้าเพื่อการเกษตร) ไฟฟ้าชั่วคราวและไฟฟ้ารายใหญ่
     -  ครัวเรือนทั้งสิ้น มี  8,256  หลังคาเรือน
     -  มีไฟฟ้าใช้  5,372   หลังคาเรือน
     -  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  2,886  หลังคาเรือน

การโทรศัพท์
ปัจจุบันได้ให้การบริการทั้งสิ้น 2,288 หมายเลข มีตู้บริการโทรศัพท์สาธารณ 53 ตู้ ยังมีคู่สาย และยังไม่ได้เปิดให้ใช้อีก 272 หมายเลข

การประปา
สำนักงานประปาขนอมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ช.ม. (2,400 ลบ./วัน) จำนวนผู้ใช้น้ำ 662 ราย ใช้แหล่งน้ำหลักจากคลองบางคู และแหล่งน้ำสำรองจากน้ำตกเม็ดชุน พื้นที่จ่ายน้ำอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลขนอม ชุมชนควนทอง และท้องเนียน บางส่วน
ปัญหาที่ประสบในช่วงหน้าแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำจืดในคลองบางคูตำบลควนทอง มีน้อย มีน้ำเค็มทะลักเข้าในคลองบางคูซึ่งขณะนี้ การประปาขนอมได้วางเป้าหมายจะก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำใหม่ เหนือเขื่อนกั้นน้ำ ของท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายในการจัดหาที่ดินสำรองเพื่อการขุดสระในอนาคตไว้ใช้ในการสำรองน้ำในยามขาดแคลน จึงปรับปรุงระบบทรายกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

การคมนาคมสื่อสาร
เส้นทางสายหลักได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4014 แยกจากทางหลวงหมายเลข 401(ท่าศาลา – สุราษฎรธานี) ที่คลองเหลง เข้าสู่ อำเภอขนอม
เส้นทางถนนสามารถจำแนกตามประเภทได้ดังนี้
   1. ถนนคอนกรีต 13 สาย ระยะทาง 9.80 ก.ม.
   2. ถนนลาดยาง 14 สาย ระยะทาง 67.80 ก.ม.
   3. ถนนลูกรัง 39 สาย ระยะทาง 63.00 ก.ม.
การคมนาคมทางรถสามารถไปถึงทุกหมู่บ้านโดยสะดวก
ส่วนบริการขนส่งทางน้ำ ปัจจุบันมีท่าเรือ โดยสาร (เรือเฟอร์รี่) 1 แห่ง และเรือสำหรับขนส่งสินค้า (แร่) 1 แห่ง
การติดต่อสื่อสารภายในอำเภอ สามารถใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ และวิทยุสื่อสารในเครือข่ายของทางราชการ หรือการส่งไปรษณีย์โทรเลขซึ่งเป็นของอำเภอ
เส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสารระหว่างขนอมกับที่ต่าง ๆ
          เส้นทาง                 ประเภท               ค่าโดยสาร
ขนอม – กรุงเทพฯ   รถปรับอากาศ          383.- บาท
ขนอม – นครฯ                    รถตู้                    50.- บาท
ขนอม – สุราษฎร์                 รถตู้                    50.- บาท

แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองขนอม ซึ่งถือเป็นลำคลองสายหลัก นอกจากนี้ยังมีลำคลองสายสั้น ๆ ที่ช่วยในการระบายน้ำจากเชิงเขาออกสู่ทะเลอีกหลายสาย
แหล่งน้ำขนาดเล็กอื่น ๆ ได้แก่
1. บ่อน้ำตื้น 1,472 แห่ง
2. สระน้ำ ……. แห่ง
3. บ่อบาดาล 33 แห่ง
4. ฝาย, ทำนบ 14 แห่ง
5. ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง
โครงการชลประทานในเขตพื้นที่ ได้แก่
1.แหล่งน้ำใช้ทั้งเพื่อการเกษตรกรรมถือได้ว่ามีความเพียงพอสำหรับการใช้สอยโดยปกติ เนื่องจากปริมาณฝนตกมีมาก
2.สำหรับแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะเพื่อการประปา ยังคงมีแหล่งน้ำจากเขา เช่น คลองเพลา คลองท่าน้อย คลองเปร็ต เป็นต้น ที่อาจพัฒนาได้อีก


[ หน้าแรก ]ออกแบบและบันทึกข้อมูลโดย นางสาวสุภาพร ญาณสูตร
E-mail : syannasut@hotmail.com