www.tungsong.comสภาพทั่วไป  l  ด้านสังคม  l  ด้านการเมืองการปกครอง  l  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  l  ด้านเศรษฐกิจ  l  ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและปัญหาความต้องการ
ผลของการพัฒนาอำเภอในช่วงแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ที่ผ่านมา

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
อำเภอขนอมเป็นอำเภอที่อยู่ที่เหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

ขนาด
มีเนื้อที่ประมาณ 433.926 ตารางกิโลเมตร หรือประมาน 271,204 ไร่

อาณาเขต

      ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย และอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี

     ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 32 กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี


ลักษณะภูมิประเทศ
   แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.เขตที่ราบริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกในท้องที่ตำบลขนอม เหมาะแก่การประมง การทำสวนมะพร้าว และแหล่งที่พักตากอากาศชายทะเล เป็นสถานทีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีประชากรอาศัยหนาแน่นกว่าบริเวณอื่น ๆ และในท้องที่ตำบลท้องเนียน มีประชากรอาศัยหนาแน่นน้อยกว่า ประชากรทำนาข้าว นากุ้ง และการประมงชายฝั่งทะเลเป็นส่วนใหญ่

2.เขตที่ราบสูงตอนกลางของอำเภอ ในเขตตำบลควนทอง เหมาะแก่การทำนา สวนยางพารา สวนกาแฟ และสวนผลไม้

3.เขตที่ราบสูงทางทิศตะวันตก อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง มีภูเขาเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ติดต่อกับ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยทิศใต้พื้นที่ประกอบด้วยภูเขา และป่ามีที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การ ทำสวนยางพารา สวนกาแฟ และสวนผลไม้ ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจาย

4.ภูเขาในเขตพื้นที่อำเภอขนอม ทอดจากทางทิศเหนือลงใต้ ด้านทิศตะวันตกเป็นแนวเขาปิดกั้น ทำให้เกิดพื้นที่ราบบริเวณตอนกลางของพื้นที่ลาดลงสู่ชายทะเลทางทิศตะวันออก

5.ทางน้ำสายหลัก คือ คลองขนอม เป็นลำคลองที่ระบายน้ำจากพื้นที่ในทิศทาง ทิศตะวันตกไปสู่ทะเล ในทิศตะวันออกเช่นกัน ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีคลองสายสั้น ๆ อีกหลายสาย ที่ช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่ได้อย่างดี ไม่มีปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน

- ฤดูฝน ระหว่าง เดือนกรกฎาคม - เดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 เซลเซียส ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,900 ม.ม/ปี


การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็น

ตำบลขนอม มี 14 หมู่บ้าน

ตำบลควนทอง มี 10 หมู่บ้าน

ตำบลท้องเนียน มี 8 หมู่บ้าน

รวม 3 ตำบล มี 32 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบลขนอม อีก 1 แห่ง[ หน้าแรก ]ออกแบบและบันทึกข้อมูลโดย นางสาวสุภาพร ญาณสูตร
E-mail : syannasut@hotmail.com