www.tungsong.com

ประวัติความเป็นมา


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ


 
 • ข้อเสนอแนะ
 •  
  การบุกรุกที่ดินบริเวณศูนย์ราชการเนื่องจากกิ่งอำเภอช้างกลางได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลอง ในเนื้อที่ 105 ไร่ ปัจจุบันมีราษฎรที่พยายามดื้อเพ่งไม่ยอมรื้อถอนอาคารบ้านเรือนออกจากพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 5 ราย ทั้ง ๆ ที่ ทางเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆให้ทราบแล้วก้อตาม ขั้นตอนต่อไปจะได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในโอกาสต่อไป
   
  การตั้งโรงพยาบาลกิ่งอำเภอช้างกลาง ปัจจุบันไม่มีโรงพยาบาลในกิ่งอำเภอช้างกลาง ทางกิ่งอำเภอได้ประชุมปรึกษาหารือหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลกิ่งอำเภอช้างกลางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนพลอง ไว้เรียบร้อยแล้วติดกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 105 ไร่ ขณะนี้ทางกิ่งอำเภอช้างกลางได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสร้างโรงพยาบาลต่อไป
   
  ระบบประปาของศูนย์ราชการ ปัจจุบันน้ำที่ใช้ที่ว่าการกิ่งอำเภอนั้นเป็นน้ำที่สูบจากบ่อบาลดาลไม่ค่อยเพียงพอสำหรับใช้ภายในอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอในปีพ.ศ.2543 จะมีส่วนราชการมาก่อสร้างบริเวณศูนย์ราชอีกจำนวน 2 หน่วยงานคือ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอช้างกลางพร้อมด้วยบ้านพักและสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาฉวางกำลังดำเนินการก่อสร้างปริมาณน้ำจากบ่อบาดาลคงไม่เพียงพอแน่นอนในเรื่องนี้ทางกิ่งอำเภอช้างกลางได้ร้องขอรับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็กไปยังสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว
  เพื่อให้การปฎิบัติในหน้าที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำนโยบายเน้นหนัก 8 เร่งรัดพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช ให้เป็นเมืองน่าอยู่และแนวทางการปฎิบัติราชการของนายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ว่านครเมืองพระต้องใช้ธรรมะเข้าแก้บริการต้องประทับใจโปร่งใสตรวจสอบได้ ต้องเสียสละ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง กิ่งอำเภอช้างกลางได้กำหนดแนวทางปฎิบัติเฉพาะเพื่อสนองนโยบายและแนวทางปฎิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช "รักเขาหลวง ห่วงสิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมเศรษฐกิจชุมชน" เพื่อความเจริญพัฒนาถาวรของกิ่งอำเภอช้างกลางในโอกาสต่อไป

  กลับสู่หน้าแรก