www.tungsong.com

ประวัติ


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ
 
 • สถานที่ท่องเที่ยว - ปูชนียสถาน
 •  
  กิ่งอำเภอช้างกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งโดยธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างอันเป็นปูชนียสถานที่น่าสนใจควรแก่การเยี่ยมชมและสักการะบูชา
   
  สถานที่ท่องเที่ยวโดยธรรมชาติ มีน้ำตก 2 แห่ง คือ
   
  1.น้ำตกท่าแพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง (บ้านเขา) เป็นน้ำตกจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สวยงามและหลายชั้น เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตกขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน และฤดูร้อน จะมีผู้ไปพักผ่อนจำนวนมาก
   
  2.น้ำตกสีนุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลช้างกลาง ซึ่งมีการค้นพบประมาณ 2 ปี ขณะนี้กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
   
  นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีธรรมชาติอันสวยงามจะดำเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต
   
  3.ถ้ำจมีนยมและกลุ่มถ้ำบริวาร เช่น ถ้ำน้ำ ถ้ำชี ถ้ำวงหวี ชมหินงอกหินย้อยที่แปลกตา
   
  4.ถ้ำหินส้ม มีทางเดินไปสู้ถ้ำแปลกหินเปลี้ยว ใช้ทำยาใกล้กับที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ 1 ก.ม.
   
  5.บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย  ตั้งอยู่บนยอดเขาธง ฝั่งตรงกันข้ามกับศาลาพ่อท่านคล้าย เป็นบ่อน้ำพุ เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
   
  6.จุดชมวิว แหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวของ นายเรวัฒน์ ปรีชาวัยประธานชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง ชมแปลงไม้ผล ไม้ดอก ตกปลา ชมเขาเหมน
   
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 •  
  1.เจดีย์พระธาตุน้อย ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง มีเนื้อที่ 46 ไร่ ซึ่งนายกลับ งามพร้อม เป็นผู้ถวายพระครูพิศิษฐ์อรรคถการ (พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นในปี 2504
   
  ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจำลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเพียงแต่ย่อส่วนให้เล็กลงเป็นเจดีย์ทรงลังกา ฐานกว้างด้านละ 27 เมตร สูง 70 เมตรองค์เจดีย์จากเรือนะาตุถึงปล้องไฉนทาสีเหลือง ส่วนเปลียอด แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกทาสีเหลือง ช่วงกลางหุ้มโมเสด ช่วงยอดสุดหุ้มด้วยทองคำหนัก 400 บาท ขณะนี้สรีระร่างของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐาน อยู่ในองค์พระธาตุเจดีย์นั้นมีประชาชนทั่วทิศนุทิศไปกราบไหว้บูชาอย่างสม่ำเสมอ
   
  2.วัดสวนขัน วัดดั้งเดิมของพ่อท่านคล้าย ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสครองวัดนี้มาตั้งแต่อายุ 30 ปี พรรษา 10 พรรษา ปัจจุบันมีหอประดิษฐานรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายไว้ ณ จุดซึ่งเป็นหอไตรกลางสระน้ำที่ท่านเคยอาศัยและมีเตียงนอนธรรมาสน์ปาฏโมกข์ ที่พ่อท่านคล้ายเคยใช้สอย นอกจากนี้ในวัดสวนขันยังมีเทวรูปเก่าแก่สมัยพ่อท่านยังครองวัดสวนขันคือ พระอุชเชนทร์หรือพระพิฆเณศวร์ ตามประวัติกล่าวว่า พ่อมดำน้ำงมขึ้นมารักษาไว้จนบัดนี้
   
  3.วัดมะนาวหวาน
   
  4.ศาลาพ่อท่านคล้าย
   
  สถานที่ท่องเที่ยวและปูชนียสถานเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ให้กว้าง ไกลออกไปโดยวิธีการที่ถูกต้องสมควร ก็จะเป็นที่เชิดชูกิ่งอำเภอช้างกลางด้วยทางหนึ่ง
   

  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   
  1.  แปลงดอกหน้าวัวและไม้ดัดหลากชนิด
   
  2.  กลุ่มไม้และสวนใบ
   
  3.  กลุ่มเลี้ยงผึ้งควนส้วน
   
  4.  สวนมังคุด 100 ปี
   
  5.  แปลงสวนผัก ปลอดสารพิษ องค์การสวนยาง
   
  6.  การเพาะพันธุ์ปลาแรด

  กลับสู่หน้าแรก